Show simple item record

dc.contributorChristou, Paul
dc.contributorZhu, Changfu
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
dc.creatorZorrilla López, Uxue
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:12Z
dc.date.issued2016-01-22
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/384625
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64289
dc.descriptionEl component principal del meu programa de investigació ha estat un anàlisi detallat, a nivell molecular i bioquímic de plantes de blat de moro que provenien de creuaments amb parentals de fons genètics diferents. Els parentals van ser millorats genèticament amb transgens que codificaven per a las rutes metabòliques dels carotenoids, cetocarotenoids i vitamina E. Vaig iniciar la meva recerca introduint una mini-ruta metabòlica carotenogènica en línies pures de blat de moro de color groc que contenien perfiles variats de carotenoids. El resultat va ser l’obtenció d’una col•lecció de blats de moro híbrids amb unes concentracions de carotenoids més elevades que els parentals originaris. Les anàlisis transcriptòmiques i metabòliques dels nous híbrids van mostrar limitacions en passos específics de les ramificacions ε i β de la ruta dels carotenoids. La conclusió més important va esser que aquestes plantes podrien contribuir cap una ràpida i efectiva producció d’híbrids amb un contingut divers i elevat de carotenoids. En un altre assaig de transformació vaig co-introduir els gens PDS1, HPT1, VTE3 i VTE4 d’Arabidopsis thaliana amb la intenció de recrear la ruta metabòlica de la vitamina E. Per a aprofundir en l’impacte específic de l’acumulació i interacció de la vitamina E amb la ruta metabòlica dels carotenoids, vaig introduir la mini-ruta metabòlica de la vitamina E en una línia de blat de moro transgènica que ja expressava Zmpsy1 i PacrtI. També vaig generar una nova línia de blat de moro (línia ZWB) co-expressant dos β-carotè cetolases (sBcrtW i sCbkt) i una β-carotè hidroxilasa (sBcrtZ). Aquesta línia només va acumular astaxantina, demostrant una conversió total dels carotenoids de la línia salvatge (utilitzada per a la transformació en aquest experiment) a cetocarotenoids. La introgressió de la ruta metabòlica dels cetocarotenoids de ZWB a una línia salvatge amb elevat contingut de β-carotè, va produir híbrids que, a més d’acumular astaxantina, també acumulessin altres carotenoids i cetocarotenoids intermediaris. Amb aquest treballs he demostrat que l’elecció d’un fons genètic que contingui una ruta metabòlica parcial influencia significativament la conversió dels carotenoids a molècules de passos posteriors en la ruta metabòlica, incloent l’astaxantina. Finalment vaig regenerar i analitzar línies de blat de moro que acumulaven pABA i pterina, precursors involucrats en la biosíntesis de folat. Els nivells d’aquest precursors en les línies obtingudes no van ser suficients per incrementar el contingut de folat en blat de moro. Vaig concloure que calia un pas addicional o alternatiu en la ruta metabòlica i/o en el metabolisme per assolir una acumulació significativa de folat en blat de moro.
dc.descriptionEl componente principal de mi programa de investigación ha sido un análisis detallado, a nivel molécular y bioquímico de plantas de maíz provenientes de cruces con parentales con fondos genéticos diferentes. Los parentales estaban mejorados genéticamente con transgenes que codificaban para las rutas metabólicas de los carotenoides, cetocarotenoides y vitamina E. Inicié mi investigación introduciendo una mini-ruta metabólica carotenogénica en diferentes líneas puras de maíz amarillo que contenían diferentes perfiles de carotenoides. El resultado de este experimento fue la obtención de una colección de maíces híbridos con elevadas cantidades de carotenoides, al compararlos con sus parentales correspondientes. Los análisis transcriptómicos y metabólicos de los nuevos maíces híbridos nos mostraron limitaciones en pasos específicos de las ramificaciones ε y β de la ruta de los carotenoides. La conclusión más importante fue que las plantas que generadas pueden contribuir hacia una rápida y efectiva producción de híbridos con elevado y diverso contenido de carotenoides. Hice un segundo experimento de transformación de maíz donde co-introduje los genes PDS1, HPT1, VTE3 y VTE4 provenientes de Arabidopsis thaliana con la intención de recrear la ruta metabólica de la vitamina E. Para profundizar en el impacto específico de la acumulación e interacción de vitamina E con la ruta metabólica de los carotenoides, introduje la mini-ruta metabólica de la vitamina E en una línea de maíz transgénica que ya expresaba Zmpsy1 y PacrtI. También generé una nueva línea de maíz (línea ZWB) co-expresando dos β-caroteno cetolasas (sBcrtW and sCbkt) y una β-caroteno hidroxilasa (sBcrtZ). Esta línea acumuló astaxantina como único carotenoide, demostrando una total conversión de los carotenoides de la línea salvaje utilizada para la transformación en este experimento a este cetocarotenoide. La introgresión a una línea salvaje con alto contenidos de β-caroteno de la ruta metabólica de los cetocarotenoides proveniente de ZWB, resultó en híbridos que además de acumular astaxantina, también acumulaban otros carotenoides y cetocarotenoides intermediarios. Mi trabajo demuestra que la elección de un fondo genético que contenga una ruta metabólica parcial influye significativamente en la conversión de los carotenoides a moléculas de pasos posteriores en la ruta metabolica, incluyendo astaxantina, en los híbridos. Finalmente regenere y analice líneas de maíz que acumulaban pABA y pterina, precursores involucrados en la biosíntesis de folato. Los niveles de estos precursores en las líneas transgénicas que regeneré no fueron suficientes para el incremento de folato en maíz. Mi conclusión fue que se requiere de un paso adicional o alternativo en la ruta metabólica y/o en el metabolismo para alcanzar una acumulación significativa de folato en maíz.
dc.descriptionThe major component of my research program focused on an in depth molecular and biochemical analysis of maize plants from different genetic backgrounds containing metabolic pathways introgressed from parents engineered with different transgenes representing the carotenoid, ketocarotenoid and vitamin E pathways. In the first instance I introgressed a carotenogenic mini-pathway into different yellow maize inbred lines having diverse carotenoid profiles. These experiments resulted in hybrids with higher amounts of carotenoids compared to their corresponding parents. Targeted transcriptomic and metabolite analysis revealed bottlenecks in sequential steps in the ε- and β-branches of the carotenoid pathway in the newly created hybrids. I discuss my results in terms of how plants I have generated might contribute towards a rapid and effective production of maize hybrids with high and diverse carotenoid content. I generated transgenic maize plants co-expressing Arabidopsis thaliana PDS1, HPT1, VTE3 and VTE4 genes in order to recreate the vitamin E biosynthetic pathway in maize. I then used a stacking strategy to introgress the vitamin E mini-pathway into a second transgenic maize line expressing Zmpsy1 and PacrtI in an attempt to determine the specific impact on metabolite accumulation and interaction of the vitamin E and the carotenoid biosynthetic pathways. I also generated a novel maize line (ZWB line) co-expressing two β-carotene ketolases (sBcrtW and sCbkt) and a β-carotene hydroxylase (sBcrtZ). This line accumulated astaxanthin as the only carotenoid, demonstrating total conversion of the carotenoid precursor pool in the wild type line used for the transformation experiment to this ketocarotenoid. Introgression of the ketocarotenoid biosynthetic pathway from ZWB into transgenic maize lines engineered previously with different carotenogenic genes and a wild type line accumulating high levels of β-carotene, resulted in hybrids which not only accumulated astaxanthin, but also other intermediate carotenoids and ketocarotenoids. My work demonstrates that choice of an appropriate genetic background containing a partial carotenoid pathway influences significantly carotenoid conversion to downstream molecules, including astaxanthin, in hybrids. I have also recovered and analyzed maize lines accumulating pABA and pterin, precursors involved in folate biosynthesis. The levels of these precursors in the transgenic lines I generated were not sufficient to enhance folate content in maize. I concluded that additional or alternative steps in the pathway and/or metabolism need to be engineered to achieve substantial folate accumulation in maize.
dc.formatapplication/pdf
dc.format198 p.
dc.languageeng
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectTransgènic
dc.subjectVitamines
dc.subjectBlat de moro
dc.subjectTransgénico
dc.subjectVitaminas
dc.subjectMaíz
dc.subjectTransgenic
dc.subjectVitamins
dc.subjectMaize
dc.subjectBioquímica i biologia molecular
dc.subject577
dc.titleTowards vitamin biofortification in maize through multigene engineering
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record