Show simple item record

dc.contributorBalsells, M. Àngels
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorUrrea Monclús, Aida
dc.date.accessioned2018-06-15T07:08:01Z
dc.date.available2018-06-15T07:08:01Z
dc.date.issued2015-07-08
dc.identifierL.884-2015
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/308124
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/64220
dc.descriptionLa Convenció dels Drets de la Infància (a partir d’ara CDI) és un instrument aprovat per l’Organització de les Nacions Unides el 1989 per protegir i promocionar a la infància. És la convenció més ratificada de la història. No obstant això, i encara que aquesta s’establís fa més de 20 anys, no és coneguda per la societat ni molt menys per la infància. Aquest plantejament va conduir a establir els objectius de la recerca que han estat: (1) analitzar el coneixement que tenen els infants respecte els Drets de la Infància; (2) identificar les necessitats formatives cognitives, procedimentals i actitudinals dels nens i nenes relacionades amb la CDI; (3) i dissenyar i elaborar una proposta socioeducativa metodològicament i científicament fonamentada per a la promoció de la CDI entre els infants i adolescents. S’ha dut a terme una investigació orientada a la pràctica educativa i al canvi a partir de la investigació avaluativa. Els participants han estat 2.263 nois i noies entre 10 i 18 anys. L’instrument utilitzat per a la recollida de dades ha estat un qüestionari de dilemes morals on s’hi recollien preguntes obertes, preguntes dicotòmiques i preguntes amb justificació de la resposta. D’aquesta manera s’ha pogut fer dos tipus d’anàlisi: un anàlisi quantitatiu a partir del tractament estadístic, i un anàlisi qualitatiu a través de l’anàlisi de contingut.El resultats han aportat dades sobre la poca difusió que se’n fa de la CDI; el desconeixement per part dels infants i adolescents dels seus propis drets tant des de l’aspecte cognitiu com comportamental i emocional; i la manca d’adequació dels materials educatius dedicats a la difusió de la CDI entre els nens i nenes que aposten per metodologies individuals i on el professional brinda els continguts als participants. Aquests resultats han contribuït a elaborar una proposta socioeducativa dirigida a adolescents entre 12 i 16 anys: “CReC. Creix, Responsabilitza’t i Crea. Programa per a la promoció dels Drets de la Infància” que fes realitat l’Enfocament de Drets com a eina educativa per a la promoció de la infància. Aquesta s’ha basat en les necessitats formatives i ha tingut en compte les tres dimensions d’aprenentatge així com metodologies participatives com l’Aprenentatge Grupal i l’Aprenentatge Servei per tal de convertir-la en una proposta significativa i efectiva per als infants i adolescents i contribuir al seu desenvolupament com a subjectes de drets i a la seva autoprotecció.
dc.descriptionLa Convención de los Derechos del Niño (en adelante CDN) es un instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas el 1989 para proteger y promocionar a la infancia. Es la convención más ratificada de la historia. Sin embargo, y aunque ésta se estableciera hace más de 20 años, no es conocida por la sociedad ni mucho menos por la infancia.Este planteamiento condujo a establecer los objetivos de la investigación que han sido: (1) analizar el conocimiento que tienen los niños y niñas respecto a los Derechos de la Infancia; (2) identificar las necesidades formativas cognitivas, procedimentales y actitudinales de los niños y niñas relacionadas con la CDN; (3) diseñar y elaborar una propuesta metodológicamente y científicamente fundamentada para la promoción de la CDN entre los niños, niñas y adolescentes. Se ha llevado a cabo una investigación orientada a la práctica educativa y al cambio a partir de la investigación evaluativa. Los participantes han sido 2.263 chicos y chicas entre 10 y 18 años. El instrumento utilizado para la recogida de los datos ha sido un cuestionario de dilemas morales en el que se encontraban preguntas abiertas, preguntas dicotómicas y preguntas con justificación de la respuesta. De esta manera, se ha podido hacer dos tipos de análisis: un análisis cuantitativo a partir del tratamiento estadístico, y un análisis cualitativo a través del análisis de contenido. Los resultados han aportado datos sobre la poca difusión que se hace de la CDN; el desconocimiento por parte de los niños, niñas y adolescentes de sus propios derechos tanto desde el aspecto cognitivo como comportamental y emocional; y la inadecuación de los materiales educativos dedicados a la difusión de la CDN entre los niños y niñas que apuestan por metodologías individuales y donde el profesional provee los contenidos a los participantes. Estos resultados han contribuido a elaborar una propuesta socioeducativa dirigida a adolescentes entre 12 y 16 años: “CReC. Crece, Responsabilízate y Crea. Programa para la promoción de los Derechos de la Infancia” que hiciera realidad el Enfoque de Derechos como herramienta educativa para la promoción de la infancia. Ésta se ha basado en las necesidades formativas y ha tenido en cuenta las tres dimensiones de aprendizaje así como metodologías participativas como el Aprendizaje Grupal y el Aprendizaje Servicio para convertirla en una propuesta significativa y efectiva para los niños, niñas y adolescentes y contribuir a su desarrollo como sujetos de derechos y a su autoprotección.
dc.descriptionThe Convention on the Rights of the Child (from now on CRC) is an instrument approved by the United Nations in 1989 to protect and promote childhood. Although it is the most ratified convention in history and taking into account that it has been established for more than 20 years, it is not known in our society and much less among children. Considering these facts, the following objectives of research were set: (1) to analyze the knowledge of children regarding the Rights of the Child; (2) to identify the cognitive, behavioral and attitudinal training needs of children related to CRC, (3) and to design and develop a methodologically and scientifically founded socio-educational proposal to promote CRC among children and adolescents. An educational practice-oriented research was carried out on the basis of the evaluative research. The participants were 2,263 boys and girls aged between 10 and 18. The instrument used for data collection was a questionnaire of moral dilemmas divided into open questions, dichotomous questions and questions with justification of the answer. Thus, two types of analysis were conducted: a quantitative analysis based on statistical analysis and a qualitative analysis through content analysis. The results showed the very low diffusion that is made about CRC, the children and adolescents’ unawareness of their rights, not only from the cognitive but also from the behavioral and emotional approach, and the inadequacy of the educational materials dedicated to the diffusion of CRC among children which opt for individual methodologies and in which the professional provides the contents to the participants. These results contributed to develop a socio-educational proposal addressed to adolescents between 12 and 16 years old: "CReC. Grow, Be Responsible and Create. Program to promote the Rights of the Child", which brings to reality the Rights-Based Approach as an educational tool for promoting childhood. The proposal was based on the training needs and took into account not only the three dimensions of learning but also participatory methodologies, such as Learning Group and Service Learning, to turn it into a meaningful and effective proposal for children and adolescents which contributes to their development as subjects of rights and to their self-protection.
dc.formatapplication/pdf
dc.format532 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectDrets de la Infància
dc.subjectPrograma Socioeducatiu
dc.subjectParticipació Infantil
dc.subjectDerechos de la Infancia
dc.subjectPrograma Socioeducativo
dc.subjectParticipación Infantil
dc.subjectChild Rights
dc.subjectSocio-educational Proposal
dc.subjectChild Participation
dc.subjectDidàctica i organització escolar
dc.subject37
dc.titleL'enfocament de drets com a eina educativa per a la promoció de la infància. Proposta socioeducativa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record