Show simple item record

dc.contributorJürschik, Pilar
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Infermeria
dc.creatorBotigué, Teresa
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:46Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:46Z
dc.date.issued2013-01-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/127102
dc.descriptionObjectiu: Analitzar i comparar les escales MNA-SF, DETERMINE i MUST per tal de poder identificar la més adequada com a eina de cribratge per a detectar risc de desnutrició a la població de 75 anys o més que viu al seu domicili.Metodologia: Estudi descriptiu, longitudinal i prospectiu, obtingut a partir de les dades de l’Enquesta FRALLE. La mostra va ser de 640 individus. Les variables utilitzades a la fase transversal van ser: el risc de desnutrició mesurat amb les escales MNA-SF, DETERMINE i MUST i els factors associats a risc de desnutrició (variables sociodemogràfiques, d’estat de salut i paràmetres antropomètrics). A la fase longitudinal es van recollir els efectes adversos de la desnutrició (mortalitat, ingressos hospitalaris, caigudes i aparició de discapacitat). La fiabilitat de les escales es va mesurar mitjançant l’alfa de Cronbach. Per a analitzar la validesa concurrent, es van seleccionar les escales CES-D, Lawton&Brody i MNA per a emprar-les com a criteris realitzant, posteriorment, els càlculs de sensibilitat i especificitat, valors predictius i corbes ROC. Per a l’avaluació de la validesa predictiva, es van dur a terme anàlisis de regressió logística per veure quines escales de cribratge nutricional s’associaven de manera independent als efectes adversos de desnutrició, després d’ajustar-les per les variables sociodemogràfiques, d’estat de salut i paràmetres antropomètrics. Finalment, es van utilitzar corbes de supervivència i es van construir models de riscos proporcionals de Cox per observar la capacitat predictiva del risc de mortalitat de les tres escales als dos anys. Per a l’anàlisi de les dades es va emprar el programa SPSS, el nivell de significació acceptat per a totes les anàlisis va ser de p < 0,05.Resultats: Les prevalences de risc de desnutrició segons el MNA-SF, DETERMINE i MUST van ser del 21,7%, 36,1% i del 12,2 respectivament. La consistència interna de les escales era de 0,51 al MNA-SF, 0,50 al DETERMINE i 0,05 al MUST. La validesa concurrent va mostrar alts valors d’especificitat i de valors predictius negatius, en canvi, les sensibilitats i els valors predictius positius van ser baixos, a excepció de quan es va emprar com a criteri l’escala MNA, les quals van obtenir millors resultats. La capacitat predictiva dels ingressos hospitalaris, les caigudes i l’aparició de discapacitat no va manifestar-se en cap de les tres escales. No obstant, el MNA-SF va ser l’única escala capaç de predir mortalitat, mostrant que: els individus que presentaven risc de desnutrició obtenien una mitjana de supervivència inferior als que tenien un bon estat nutricional i el risc de desnutrició mesurat mitjançant l’escala MNA-SF era un factor pronòstic de mortalitat als dos anys.Conclusions: A la comparació de les tres escales avaluades, la que va obtenir millors resultats va ser el MNA-SF, tant per la seva validesa concurrent com per la seva capacitat predictiva de la mortalitat. Per tant, segons els resultats d’aquest estudi, es podia constatar que el MNA-SF era l’escala més adequada per al cribratge nutricional de la gent gran a l’àmbit comunitari.
dc.descriptionObjetivo: Analizar y comparar las escalas MNA-SF, DETERMINE y MUST para poder identificar la más adecuada como herramienta de cribado para detectar riesgo de desnutrición en la población de 75 años o más que vive en su domicilio.Metodología: Estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo, obtenido a partir de los datos de la Encuesta FRALLE. La muestra fue de 640 individuos. Las variables utilizadas en la fase transversal fueron: el riesgo de desnutrición medido con las escalas MNA-SF, DETERMINE y MUST y los factores asociados con riesgo de desnutrición (variables sociodemográficas, de estado de salud y parámetros antropométricos). En la fase longitudinal se recogieron los efectos adversos de la desnutrición (mortalidad, ingresos hospitalarios, caídas y aparición de discapacidad). La fiabilidad de las escalas se midió mediante el alfa de Cronbach. Para analizar la validez concurrente, se seleccionaron las escalas CES-D, Lawton&Brody y MNA para usarlas como criterios realizando, posteriormente, los cálculos de sensibilidad y especificidad, valores predictivos y curvas ROC. Para la evaluación de la validez predictiva, se llevaron a cabo análisis de regresión logística para ver qué escalas de cribado nutricional se asociaban de manera independiente a los efectos adversos de desnutrición, después de ajustarlas por las variables sociodemográficas, de estado de salud y parámetros antropométricos. Finalmente, se utilizaron curvas de supervivencia y se construyeron modelos de riesgos proporcionales de Cox para observar la capacidad predictiva del riesgo de mortalidad de las tres escalas a los dos años. Para el análisis de los datos se empleó el programa SPSS. El nivel de significación aceptado para todos los análisis fue de p <0,05.Resultados: Las prevalencias de riesgo de desnutrición según el MNA-SF, DETERMINE y MUST fueron del 21,7%, 36,1% y del 12,2% respectivamente. La consistencia interna de las escalas fue de 0,51 en el MNA-SF, 0,50 en el DETERMINE y 0,05 en el MUST. La validez concurrente mostró valores elevados de especificidad y valores predictivos negativos. En cambio, las sensibilidades y los valores predictivos positivos fueron bajos, excepto cuando se empleó como criterio la escala MNA, la cual obtuvo mejores resultados. La capacidad predictiva de los ingresos hospitalarios, las caídas y la aparición de discapacidad no se manifestó en ninguna de las tres escalas. Sin embargo, el MNA-SF fue la única escala capaz de predecir mortalidad, mostrando que: los individuos que presentaban riesgo de desnutrición obtenían una media de supervivencia inferior a los que tenían un buen estado nutricional y el riesgo de desnutrición medido mediante la escala MNA-SF fue un factor pronóstico de mortalidad a los dos años.Conclusiones: En la comparación de las tres escalas evaluadas, la que obtuvo mejores resultados fue el MNA-SF, tanto por su validez concurrente como por su capacidad predictiva de la mortalidad. Por lo tanto, según los resultados de este estudio, se pudo constatar que el MNA-SF fue la escala más adecuada para el cribado nutricional de las personas mayores en el ámbito comunitario.
dc.descriptionAim: To analyze and compare the MNA-SF, DETERMINE and MUST scales to identify the most suitable screening tool to detect nutritional risk in the population aged 75 and over living at home.Methods: A descriptive, longitudinal and prospective study, based on data from the Survey FRALLE, was conducted, using a sample of 640 individuals. The variables used in the transverse phase were nutritional risk, measured by the MNA-SF, DETERMINE and MUST, and the factors associated with nutritional risk (sociodemographic variables, health status and anthropometric parameters). In the longitudinal phase the data associated with the adverse effects of malnutrition were collected (mortality, hospital admissions, falls and disability). The reliability of the scales was measured by Cronbach's alpha. To analyze the concurrent validity the CES-D, Lawton & Brody and MNA scales were selected and used as criteria, later to make calculations of sensitivity and specificity, predictive values ​​and ROC curves. To evaluate the predictive validity logistic regression analyzes were conducted to see what nutritional screening tools were independently associated with the adverse effects of malnutrition, after adjustment for the sociodemographic variables, health status and anthropometric parameters were made. Finally, we used survival curves and constructed Cox proportional hazards models to observe the predictive ability of the nutritional tools of mortality risk for two years. For the analysis of the data SPSS was used with the accepted level of significance for all analyzes of p <0.05.Results: The prevalence of risk of malnutrition according to the MNA-SF, DETERMINE and MUST was 21,7%, 36,1% and 12,2% respectively. Internal consistency of the MNA-SF was 0,51, DETERMINE was 0,50 and MUST was 0,05. The concurrent validity showed high values ​​of specificity and negative predictive values, however, the sensitivity and positive predictive values ​​were low, except when MNA was used as a criterion, which had better results. The predictive ability of hospital admissions, falls and disability was not evident in any of the three scales. However, the MNA-SF was the only scale that could predict mortality, showing that: individuals at risk of malnutrition obtained a lower median survival than those who had good nutritional status. Nutritional risk, which was measured by the MNA-SF scale, was a prognostic factor for mortality in two years.Conclusions: In the comparison of the three scales evaluated, the MNA-SF obtained the best results, for its concurrent validity and its predictive capacity of mortality. Therefore, given the results of this study, the MNA-SF was the most appropriate nutritional screening tool of older people in the community.
dc.formatapplication/pdf
dc.format174 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectNutrició de la gent gran
dc.subjectCribratge
dc.subjectValidesa de les proves
dc.subjectAtenció Primària de Salut
dc.subjectNutrición del anciano
dc.subjectCribado
dc.subjectAtención Primaria de Salud
dc.subjectElderly nutrition
dc.subjectScreening
dc.subjectPrimary Health Care
dc.subjectInfermeria
dc.subject614
dc.titleComparació de tres escales de cribratge nutricional per a la gent gran de la comunitat: capacitat predictiva dels efectes adversos de desnutrició
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record