Show simple item record

dc.contributorEsquerda i Aresté, Montse
dc.contributorPifarré Paredero, Josep
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorMiquel Fernàndez, Eva
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:36Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:36Z
dc.date.issued2012-06-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/96535
dc.descriptionREVISIÓ: El desenvolupament moral del menor sembla haver arribat a la seva estabilització abans de la majoria d'edat. Malgrat tot, resulta difícil avaluar el grau d'autonomia al qual pot accedir un menor concret, en una situació determinada. HIPÒTESI: La competència moral és un procés que s’adquireix de manera progressiva en la persona. La competència moral està fonamentada pel grau de desenvolupament de la maduresa moral. En l'adquisició de la maduresa moral es distingeixen diferents estadis. Els diferents estadis es relacionen amb la capacitat de prendre cert tipus de decisions. És possible mesurar la maduresa moral a través d'un test de raonament sobre conflictes morals. OBJECTIUS: Es pretén crear un test vàlid i fiable per la valoració de la maduresa per prendre decisions sanitàries en menors d'edat. Tanmateix, es proposa aquest test com instrument per la valoració de la competència en menors per decidir sobre la pròpia salut. MÈTODE: Mostra d'adolescents entre 12 i 16 anys, que estudien entre 1er i 4art d'ESO en Centres d'Estudis de Secundària de la província de Lleida. L'estudi es realitza en tres fases: PRE-ESTUDI: 1a Fase: Elaboració de l' instrument. Es crea un test de raonament sobre conflictes morals per la població adolescent (de 12 a 16 anys), a partir del qual es pugui inferir el grau de maduresa dels menors en relació a la presa de decisions vinculades a la seva pròpia salut. 2a Fase: Prova pilot. Amb anàlisi de dades i reelaboració de l'escala. ESTUDI: 3a Fase: Validació de l'escala definitiva. Anàlisi estadístic de les característiques psicomètriques del test a validar a través del càlcul d’indicadors que mesuren la factibilitat, viabilitat, fiabilitat, validesa i sensibilitat al canvi. RESULTATS : Les proves psicomètriques obtingudes mostren valors satisfactoris que suggereixen un test vàlid, fiable i de fàcil aplicació. Els resultats principals a destacar són que el test mostra una alta correlació (CCI=0,74) entre la puntuació del test a validar i la puntuació del test utilitzat com a mètode de referència (MJI-WAS). S’obté una alta estabilitat amb una setmana de temps obtenint un coeficient de correlació de 0,77. I, el temps de resposta del test, és de 23 minuts en mitjana (IC95%:22,5-23,9), amb un notable percentatge (99%) de participació. CONCLUSIONS: Es presenta aquest test com una eina objectiva que pot servir d'ajuda per la valoració de la maduresa d'un menor quan aquest ha de fer front a una decisió relativa a la seva pròpia salut. Aquesta pot ser una eina útil, vàlida, fiable i fàcil d'aplicar en el context sanitari. Caldrà provar aquesta eina en diferents contexts per reafirmar la validesa del mateix. REVISIÓ: El desenvolupament moral del menor sembla haver arribat a la seva estabilització abans de la majoria d'edat. Malgrat tot, resulta difícil avaluar el grau d'autonomia al qual pot accedir un menor concret, en una situació determinada. HIPÒTESI: La competència moral és un procés que s’adquireix de manera progressiva en la persona. La competència moral està fonamentada pel grau de desenvolupament de la maduresa moral. En l'adquisició de la maduresa moral es distingeixen diferents estadis. Els diferents estadis es relacionen amb la capacitat de prendre cert tipus de decisions. És possible mesurar la maduresa moral a través d'un test de raonament sobre conflictes morals. OBJECTIUS: Es pretén crear un test vàlid i fiable per la valoració de la maduresa per prendre decisions sanitàries en menors d'edat. Tanmateix, es proposa aquest test com instrument per la valoració de la competència en menors per decidir sobre la pròpia salut. MÈTODE: Mostra d'adolescents entre 12 i 16 anys, que estudien entre 1er i 4art d'ESO en Centres d'Estudis de Secundària de la província de Lleida. L'estudi es realitza en tres fases: PRE-ESTUDI: 1a Fase: Elaboració de l' instrument. Es crea un test de raonament sobre conflictes morals per la població adolescent (de 12 a 16 anys), a partir del qual es pugui inferir el grau de maduresa dels menors en relació a la presa de decisions vinculades a la seva pròpia salut. 2a Fase: Prova pilot. Amb anàlisi de dades i reelaboració de l'escala. ESTUDI: 3a Fase: Validació de l'escala definitiva. Anàlisi estadístic de les característiques psicomètriques del test a validar a través del càlcul d’indicadors que mesuren la factibilitat, viabilitat, fiabilitat, validesa i sensibilitat al canvi. RESULTATS : Les proves psicomètriques obtingudes mostren valors satisfactoris que suggereixen un test vàlid, fiable i de fàcil aplicació. Els resultats principals a destacar són que el test mostra una alta correlació (CCI=0,74) entre la puntuació del test a validar i la puntuació del test utilitzat com a mètode de referència (MJI-WAS). S’obté una alta estabilitat amb una setmana de temps obtenint un coeficient de correlació de 0,77. I, el temps de resposta del test, és de 23 minuts en mitjana (IC95%:22,5-23,9), amb un notable percentatge (99%) de participació. CONCLUSIONS: Es presenta aquest test com una eina objectiva que pot servir d'ajuda per la valoració de la maduresa d'un menor quan aquest ha de fer front a una decisió relativa a la seva pròpia salut. Aquesta pot ser una eina útil, vàlida, fiable i fàcil d'aplicar en el context sanitari. Caldrà provar aquesta eina en diferents contexts per reafirmar la validesa del mateix. Aquest instrument objectiu desperta, en el metge, una sensibilitat envers el tema de la maduresa del menor, i és una ajuda a la valoració de la competència d'un menor que ha de decidir sobre la pròpia salut, d'una manera efectiva i amb confiança.
dc.descriptionREVISIÓN: El desarrollo moral del menor parece haber llegado a su estabilización antes de la mayoría de edad. Sin embargo, resulta difícil evaluar el grado de autonomía al cual puede acceder un menor concreto, en una situación determinada. HIPÓTESIS: La competencia moral es un proceso que se adquiere de manera progresiva en la persona. La competencia moral está fundamentada por el grado de desarrollo de la madurez moral. En la adquisición de la madurez moral se distinguen diferentes estadíos. Los diferentes estadíos se relacionan con la capacidad de tomar cierto tipo de decisiones. Es posible medir la madurez moral a través de un test de razonamiento sobre conflictos morales. OBJETIVOS: Se pretende crear un test válido y fiable para la valoración de la madurez para tomar decisiones sanitarias en menores de edad. Además se propone este test como instrumento para la valoración de la competencia en menores para decidir sobre la propia salud. MÉTODO: Muestra de adolescentes entre 12 y 16 años, que estudian entre 1º y 4º de ESO en Centros de Estudios de Secundaria de la provincia de Lleida. El estudi se realiza en tres fases: PRE-ESTUDIO: 1ª Fase: Elaboración del instrumento. Se crea un test de razonamiento sobre conflictos morales para la población adolescente (de 12 a 16 años), a partir de la cual se pueda inferir el grado de madurez de los menores en relación a la toma de decisiones vinculadas a su propia salud. 2ª Fase: Prueba piloto. Con análisis de datos y reelaboración del instrumento. ESTUDIO: 3ª Fase: Validación del instrumento definitivo. Análisis estadístico de las características psicométricas del test a validar a través del cálculo de indicadores que midan la factibilidad, viabilidad, fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio. RESULTADOS : Las pruebas psicométricas obtenidas muestran valores satisfactorios que sugieren un test válido, fiable y de fácil aplicación. Los resultados principales a destacar son que el test muestra una alta correlación (CCI=0,74) entre la puntuación del test a validar y la puntuación del test utilizado como método de referencia (MJI-WAS). Se obtiene una alta estabilidad con una semana de tiempo obteniendo un coeficiente de correlación de 0,77. Y, el tiempo de respuesta del test, es de 23 minutos de media (IC95%:22,5-23,9), con un notable porcentaje (99%) de participación. CONCLUSIONES: Se presenta, este test, como un instrumento objetivo que puede servir de ayuda para la valoración de la madurez de un menor cuando éste ha de enfrontarse a una decisión relativa a su propia salud. Éste puede ser un instrumento útil, válido, fiable y fácil de aplicar en el contexto sanitario. Habrá que probar este instrumento en diferentes contextos para reafirmar la validez del mismo. Este instrumento objetivo despierta, en el médico, una sensibilidad hacia el tema de la madurez del menor, y es una ayuda a la valoración de la competencia de un menor que ha de decidir sobre la propia salud, de una manera efectiva y con confianza.
dc.descriptionREVISION: The minor’s moral development seems to have arrived at its stability before full age. Nevertheless, it is difficult to assess the level of autonomy a concrete minor can achieve, at a given situation. HYPOTHESIS: Moral competency is a process progressively acquired by a person. Moral competency is based on the level of the development of moral maturity. There are different phases when acquiring moral maturity. These phases are related to the capacity of making some kind of decisions. It is possible to measure moral maturity by a test about reasoning of moral conflicts. OBJECTIVES: A valid and reliable test is designed in order to assess maturity to make decisions about minors’ own health. Nevertheless, this test is proposed as an instrument to measure minors’ competency to make a decision about their own health. METHOD: It is a sample of teenagers aged between 12 and 16 years old, that study from 1st to 4th of ESO at Secondary Schools in Lleida’s province. This study has three phases: PRE-STUDY: 1st Phase: Elaboration of the instrument. A test is designed on reasoning of moral conflicts addressed to teenagers aged 12 - 16, from which minors’ maturity degree related to making their own health decisions may be inferred. 2nd Phase: Pilot trial. With datum analysis and reelaboration of the test STUDY: 3rd Phase: Validation of the definitive instrument. Statistic analysis of psycometric properties of the test validated through indicators calculation that measure practicality, viability, reliability, validity and “effect size”. RESULTS : The obtained psychometric proofs show satisfactory values that suggest it is a valid, reliable and practical test. The mean results to emphasize are: the test shows a high correlation (CCI=0,74) between its punctuation and the gold standard (MJI-WAS) ; there is a high stability of results one week after, with a correlation coeficient of 0,77; and, the time needed to make the test is of 23 minutes on average (IC95%:22,5-23,9), with a remarkable percentage (99%) of participation. CONCLUSIONS: The test is shown as an objective instrument that can help for the evaluation of minors’ maturity whenever he has to face a decision related to his own health. It can be a helpful, valid, reliable and practical instrument in the sanitary context. This instrument should be tested in different contexts to confirm its validity. This objective instrument tries to make the physician aware of the minor’s maturity, and it is an effective and reliable help to the assessment of the minor’s competency to make a health decision.
dc.formatapplication/pdf
dc.format190 p.
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectBioètica
dc.subjectMenor
dc.subjectCompetència
dc.subjectDecisió
dc.subjectBioética
dc.subjectCompetencia
dc.subjectDecisión
dc.subjectBioethics
dc.subjectMinor
dc.subjectCompetency
dc.subjectMedicina
dc.subject61
dc.titleDisseny i validació d'un instrument per la valoració de la maduresa del menor en relació a la presa de decisions sobre la pròpia salut     
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record