Show simple item record

dc.contributorGarreta i Bochaca, Jordi
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Geografia i Sociologia
dc.creatorTete, Kokouvi
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:24Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:24Z
dc.date.issued2012-01-19
dc.identifierL-198-2012
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/63287
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63941
dc.descriptionAquesta tesi doctoral aborda essencialment la governança de les escoles primàries públiques a Togo. Tot basant-se en dades empíriques recollides en un treball de camp al país, intenta analitzar el funcionament dels comitès de gestió de les escoles primàries, òrgans de govern d’aquests centres. Conjuntament i complementàriament, la investigació analitza el paper dels directors d’escola en la governança escolar, posant l’accent en les seves diferents responsabilitats, les polítiques de contractació, les condicions en l’exercici professional i les qüestions relatives a la seva formació. La metodologia utilitzada en la realització d’aquest estudi és de tipus qualitatiu. Els resultats de la investigació són fruit de l’anàlisi d’un corpus de dades obtingut a partir d’entrevistes semiestructurades individuals i col·lectives dutes a terme principalment, amb directors d’escoles i pares d’alumnes, presidents aquests dels comitès de gestió de les escoles primàries. Aquestes entrevistes semiestructurades van ser completades amb sessions d’observació in situ i l’anàlisi de documentació oficial de Togo vinculada al tema de la investigació. Els resultats proposats, una barreja de « saber indígena » i de textos oficials, permeten comprendre en profunditat el rol que juguen les diferents parts implicades en la governança de les escoles primàries a Togo. Els comitès de gestió, òrgans d’orientació, de planificació i de presa de decisions en matèria de gestió administrativa, pedagògica i financera, estan composats per representants de l’equip docent, dels pares d’alumnes i de la comunitat local. Si els textos oficials defineixen i clarifiquen suficientment els papers i responsabilitats dels diferents membres de les instàncies de govern escolar, els resultats de la investigació posen de relleu algunes dificultats que afecten el seu funcionament. L’escassa participació de les mares i els pares de l’alumnat en les eleccions dels seus representants, així com la gestió opaca dels recursos financers, són alguns d’aquests entrebancs. Quant als directors d’escoles, figura emblemàtica de la governança escolar, són nomenats per decret ministerial. Tal i com succeeix amb el cas dels comitès de gestió de les escoles primàries, els resultats mostren la definició de les atribucions dels directors i revelen dificultats relatives a la seva contractació, formació i a les seves condicions de treball.
dc.descriptionLa presente tesis doctoral trata esencialmente de la gobernanza de las escuelas primarias públicas en Togo. Basándose en datos empíricos recogidos en un trabajo de campo realizado en este país, intenta analizar el funcionamiento de los comités de gestión de estas escuelas. Conjuntamente y de manera complementaria, la investigación aborda el papel de los directores de escuela en la gobernanza escolar, haciendo hincapié en sus distintas responsabilidades, las políticas de contratación, las condiciones en el ejercicio de sus funciones y las cuestiones relativas a su formación. La metodología utilizada en este estudio es de tipo cualitativo. Los resultados de la investigación son el fruto del análisis de un corpus de datos constituido a partir de entrevistas semiestructuradas individuales y colectivas llevadas a cabo, principalmente, con directores de escuelas y padres de alumnos, presidentes de los comités de gestión de las escuelas primarias. Estas entrevistas semiestructuradas fueron completadas por sesiones de observación in situ y por el análisis de documentación oficial de Togo relacionada con el tema de la investigación. Los resultados propuestos, una mezcla de « saber indígena » y de textos oficiales, permiten comprender en profundidad el rol desempeñado por las distintas partes implicadas en la gobernanza de las escuelas primarias en Togo. Los comités de gestión, órganos de orientación, planificación y de toma de decisiones en materia de gestión administrativa, pedagógica y financiera, están compuestos, según la normativa, por representantes del equipo docente, de los padres de alumnos y de la comunidad local. Mientras que los textos oficiales definen y clarifican con suficiencia los papeles y responsabilidades de los distintos miembros de las instancias de gobernanza escolar, los resultados de la investigación ponen sin embargo de manifiesto algunas dificultades que afectan a su funcionamiento. La escasa participación de las madres y padres del alumnado en las elecciones de sus representantes, así como la gestión opaca de los recursos financieros constituyen algunos de estos problemas. En cuanto a los directores de escuelas, figura emblemática en la gobernanza escolar, son nombrados por decreto ministerial. Tal y como ocurre con los comités de gestión de las escuelas primarias, los resultados subrayan la definición de las atribuciones de los directores y revelan dificultades relativas a su contratación, formación y a sus condiciones de trabajo.
dc.descriptionThis research is about the governance in state elementary schools in Togo, based on empirical data gathered in fieldwork across the country. It describes and analyses the operation of management committees as an organ of orientation, decision-making and management organs of these centres. It also discusses the headmaster’s role, emphasizing their responsibilities, the recruitment procedures, the exercise of its powers and matters relating to their training. The methodology used in this study is qualitative. The results of this research come from data collected from individual and collective semi-structured interviews that were completed with observations and documentary analysis. Interviews were conducted primarily to the presidents and secretaries of the management committees, parents, headmasters as well as school inspectors. The results suggested, a mixture of «traditional knowledge» and official texts, show in detail the role played by the different parties involved in the governance of elementary schools in Togo. The management committees are organs of orientation, planning and decision on administrative, financial and pedagogical topics in schools are composed of representatives of the teaching staff, parents, and local community. If the official texts adequately define and clarify the roles and responsibilities of different members of school government, the research results highlight some difficulties that affect their operation. The low participation of mothers and fathers of students in the election of their representatives, and the opaque management of financial resources, are some of these obstacles. The headmasters, emblematic figure of the school governance, are appointed by ministerial decree. As well as with the management committees of primary schools, the results show the definition of the headmasters’ attributions and reveal difficulties relating to their recruitment, training and working conditions.
dc.descriptionCette thèse de doctorat traite essentiellement de la gouvernance des écoles primaires publiques au Togo. S’appuyant sur de données empiriques collectées lors d’un travail de terrain réalisé dans ce pays, elle s’est attachée à analyser le fonctionnement des comités de gestion des écoles primaires, instances de gouvernance multi parties prenantes mises en place au sein de ces établissements scolaires publics du premier degré. Conjointement et de manière complémentaire, la recherche aborde la question des directeurs d’écoles dans la gouvernance scolaire, en mettant l’accent sur leurs différentes responsabilités, les politiques de leur recrutement, les conditions d’exercice de leur fonction et des questions relatives à leur formation. La méthodologie utilisée pour la réalisation de cette étude est de type qualitatif. Les résultats de la recherche sont le fruit d’analyse d’un corpus de données constitué d’entrevues semistructurées individuelles et collectives conduites principalement auprès de directeurs d’école et de parents d’élèves présidents de comités de gestion des écoles primaires. Ces entretiens semi-directifs ont été complétés par des séances d’observation in situ et par l’analyse de documents officiels du Togo en lien avec la thématique de la recherche. Les résultats proposés, un mélange de « savoir indigène » et de textes officiels, permettent de comprendre en profondeur le rôle joué par les différentes parties prenantes dans la gouvernance des écoles primaires au Togo. Les comités de gestion des écoles primaires, organes d’orientation, de planification et de prise de décision en matière de gestion administrative, pédagogique et financière, sont composés de représentants du corps enseignant, ceux des parents d’élèves et ceux de la communauté locale. Si les textes officiels définissent et clarifient avec suffisance les rôles et responsabilités des différents membres des instances de gouvernance scolaire, les résultats de la recherche mettent cependant en exergue, certaines difficultés qui affectent leur fonctionnement. La faible participation des parents aux élections de leurs représentants ainsi que la gestion opaque des ressources financières constituent quelques unes de ces difficultés. Quant aux directeurs d’école, figure emblématique dans la gouvernance scolaire, ils sont nommés par arrêté ministériel. A l’instar des comités de gestion des écoles primaires, les résultats révèlent la définition des attributions des directeurs d’école et dévoilent des difficultés relatives à leur recrutement, à leur formation et à leurs conditions de travail.
dc.formatapplication/pdf
dc.format363 p.
dc.languagefra
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectGovernança escolar
dc.subjectÒrgan de governança escolar
dc.subjectDirector d'escola
dc.subjectPares d'alumnes
dc.subjectGovernace
dc.subjectSchool governance
dc.subjectGovernance organ
dc.subjectSchool headmaster
dc.subjectParents
dc.subjectPsicologia Evolutiva i de l'Educació
dc.subject371
dc.titleGouvernance scolaire au Togo. Intelligibilité des pratiques des acteaurs et nouveaux paradigmes d'intervention
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record