Show simple item record

dc.contributorAlegre Castellví, Simó
dc.contributorAvilla Hernández, Jesús
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
dc.creatorAlins Valls, Georgina
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:14Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:14Z
dc.date.issued2009-03-06
dc.identifierL-1712-2010
dc.identifier9788469407264
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-1202110-161250
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8357
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63861
dc.descriptionEn la darrera dècada, la superfície en <br/><br/>agricultura ecològica a Europa ha experimentat un<br/><br/>fort augment, però la producció de fruita dolça <br/><br/>encara no arriba a l'1% de la producció total<br/>degut a les dificultats tècniques que comporta. La producció de pomes en agricultura ecològica planteja tota una sèrie de reptes com l'elecció de la varietat, el control de plagues, malalties i flora arvense i l'aclarida, entre altres. El treball realitzat en aquesta tesi ha tingut com a objectiu incrementar el coneixement en varietats resistents, cobertes vegetals, control del pugó gris i aclarida amb la finalitat d'augmentar la rendibilitat de les plantacions de pomeres presents al sud d'Europa.<br/>De cara a les noves plantacions, s'han avaluat agronòmicament i sensorialment 8 varietats<br/>de poma resistents a motejat i 2 varietats poc susceptibles a aquesta malaltia durant 3<br/>anys. D'aquestes varietats, només 'Condessa', 'Dalinredcov' i 'Corail®' van assolir una<br/>producció mitjana total de 50.000 kg·ha-1 i any, però només 'Dalinredcov' va tenir més del<br/>80% de la collita amb calibre comercial. 'Condessa', 'Arianecov', 'Juliet®' i 'Topazcov' van ser les varietats menys susceptibles a cendrosa i 'Juliet® va mostrar poca susceptibilitat a pugó gris. Les varietats millor valorades pels consumidors van ser 'Arianecov', 'Dalinredcov', 'Goldrush' i 'Modì®'. Tanmateix, cap d'aquestes varietats té a la vegada una elevada productivitat, poca susceptibilitat a cendrosa i pugó gris i bona acceptació per part dels consumidors, i per tant, cap d'elles es considera òptima per al cultiu ecològic.<br/>S'ha dut a terme un assaig de cobertes vegetals en una plantació jove de pomeres per<br/>estudiar la seva influència en el creixement i la producció dels arbres així com en la<br/>presència de plagues i enemics naturals. S'han provat 3 cobertes de vegetació espontània i<br/>2 cobertes sembrades de Trifolium repens L. i Festuca arundinacea Schreber que s'han<br/>comparat respecte un sòl desherbat. Les cobertes presents durant el segon any de la<br/>plantació han disminuït el creixement dels arbres; en canvi, les cobertes implantades a<br/>partir del tercer any no han afectat el creixement. En cap cas, la producció dels arbres s'ha vist influenciada per la presència de vegetació a les cobertes. Les cobertes vegetals<br/>tampoc han afectat la presència d'enemics naturals als arbres ni a la incidència de plagues<br/>a excepció del pugó verd. La densitat poblacional del pugó verd en els arbres de les<br/>cobertes amb vegetació ha estat menor al 2004, probablement degut al menor creixement<br/>dels arbres respecte el sòl desherbat Pel que fa al maneig fitosanitari de les plantacions, i donada la importància del control del<br/>pugó gris de la pomera, s'ha realitzat un seguiment de la dinàmica poblacional del pugó<br/>durant la tardor i s'han dut a terme dos assajos, un dels quals ha consistit en modificar<br/>l'entorn mitjançant cobertes vegetals i l'altre, en impedir de la colonització de tardor a<br/>través de tractaments fitosanitaris. La presència de Plantago lanceolata L., hoste secundari<br/>del pugó gris, a les cobertes no ha afectat la densitat poblacional d'aquesta plaga a les<br/>pomeres. Pel que fa al control del pugó gris a la tardor, s'han provat dues estratègies:<br/>alteració del reconeixement de la planta hoste (defoliació, aplicació d'extracte d'all i caolí) i<br/>eliminació de les ovípares (aplicació de sabó potàssic i piretrines). Només la defoliació ha<br/>impedit la colonització de tardor i en conseqüència ha controlat la plaga durant la primavera següent. Pel que fa a la resta de tractaments, només les piretrines aplicades durant el període de presència de les ovípares ha controlat satisfactòriament les poblacions<br/>primaverals de pugó gris.<br/>La regulació de la càrrega de les pomeres és una altra dificultat del cultiu de pomeres en<br/>producció ecològica. S'ha provat un total de 10 productes entre la varietat 'Red Chief' i<br/>'Golden Smoothee®' per tal d'identificar aquells que, aplicats en floració, poden regular la<br/>càrrega de les pomeres danyant flors o dificultant la fecundació i/o quallat. No s'han<br/>observat efectes d'aclarida per l'aplicació de caolí, vinagre, oli mineral d'estiu, clorur sòdic i el clorur càlcic. El sabó potàssic i l'oli d'oliva han reduït la càrrega dels arbres, però també han provocat russeting en fruits de 'Golden Smoothee®' fet que desaconsella el seu ús en<br/>producció de pomes per a consum en fresc. Els únics productes que han provocat aclarida<br/>sense malmetre la collita han estat el permanganat potàssic i el polisulfur de calci. Una<br/>única aplicació de permanganat potàssic i polisulfur de calci durant la floració no sempre ha estat suficient per regular la càrrega i per tant cal posar a punt un protocol per a l'ús<br/>d'aquests productes com agents per a l'aclarida.<br/>Els resultats obtinguts posen de manifest la dificultat del cultiu de poma ecològica, fent<br/>necessari posar a punt noves tècniques de maneig per tal que la producció ecològica de<br/>poma sigui econòmicament viable a les zones actuals de conreu.
dc.descriptionEn la última década, la superficie en agricultura ecológica en Europa ha experimentado un<br/>fuerte aumento, aunque la producción de fruta aún no alcanza el 1% de la producción total<br/>debido a las dificultades técnicas que conlleva. La producción de manzana en agricultura<br/>ecológica plantea toda una serie de retos tales como la elección de la variedad, el control<br/>de plagas, enfermedades y flora arvense y el aclareo, entre otros. El trabajo realizado en<br/>esta tesis ha tenido como objetivo incrementar el conocimiento en variedades resistentes,<br/>cubiertas vegetales, control del pulgón ceniciento y aclareo con la finalidad de aumentar la rentabilidad de las plantaciones de manzano presentes en el sur de Europa.<br/>Para las nuevas plantaciones, se han evaluado agronómicamente y sensorialmente 8<br/>variedades de manzana resistentes a moteado y 2 variedades poco susceptibles a esta<br/>enfermedad durante 3 años. De estas variedades, sólo 'Condessa' y 'Dalinredcov'<br/>alcanzaron una producción media total de 50.000 kg·ha-1 y año, pero sólo 'Dalinredcov' tuvo<br/>más del 80% de la cosecha con calibre comercial. 'Condessa', 'Arianecov', 'Juliet®' y<br/>'Topazcov' fueron las variedades menos susceptibles a oídio y 'Juliet®' mostró poca<br/>susceptibilidad al pulgón ceniciento. Las variedades mejor valoradas por los consumidores<br/>fueron 'Arianecov', 'Dalinredcov', 'Goldrush' y 'Modì®'. No obstante, ninguna de estas<br/>variedades tiene al mismo tiempo una productividad elevada, poca susceptibilidad a oídio y pulgón ceniciento y buena aceptación por parte de los consumidores, y por consiguiente,<br/>ninguna de ellas se considera óptima para el cultivo ecológico.<br/>Se ha llevado a cabo un ensayo de cubiertas vegetales en una plantación joven de<br/>manzanos para estudiar su influencia en el crecimiento y la producción de los árboles así<br/>como en la presencia de plagas y enemigos naturales. Se han probado 3 cubiertas de<br/>vegetación espontánea y 2 cubiertas sembradas de Trifolium repens L. y Festuca<br/>arundinacea Schreber las cuales se han comparado respecto un suelo desherbado. Las<br/>cubiertas presentes durante el segundo año de la plantación han disminuido el crecimiento<br/>de los árboles; en cambio, las cubiertas implantadas a partir del tercer año no han afectado al crecimiento. En ningún caso, la producción de los árboles se ha visto influenciada por la presencia de vegetación en las cubiertas. Las cubiertas tampoco han afectado a la presencia de enemigos naturales en los árboles ni a la incidencia de plagas a excepción<br/>del pulgón verde. La densidad poblacional del pulgón verde en los árboles de las cubiertas<br/>con vegetación ha sido menor en 2004, probablemente debido al menor crecimiento de los<br/>árboles respecto el suelo desherbado.<br/>En la última década, la superficie en agricultura ecológica en Europa ha experimentado un<br/>fuerte aumento, aunque la producción de fruta aún no alcanza el 1% de la producción total<br/>debido a las dificultades técnicas que conlleva. La producción de manzana en agricultura<br/>ecológica plantea toda una serie de retos tales como la elección de la variedad, el control<br/>de plagas, enfermedades y flora arvense y el aclareo, entre otros. El trabajo realizado en<br/>esta tesis ha tenido como objetivo incrementar el conocimiento en variedades resistentes,<br/>cubiertas vegetales, control del pulgón ceniciento y aclareo con la finalidad de aumentar la rentabilidad de las plantaciones de manzano presentes en el sur de Europa.<br/>Para las nuevas plantaciones, se han evaluado agronómicamente y sensorialmente 8<br/>variedades de manzana resistentes a moteado y 2 variedades poco susceptibles a esta<br/>enfermedad durante 3 años. De estas variedades, sólo 'Condessa' y 'Dalinredcov'<br/>alcanzaron una producción media total de 50.000 kg·ha-1 y año, pero sólo 'Dalinredcov' tuvo<br/>más del 80% de la cosecha con calibre comercial. 'Condessa', 'Arianecov', 'Juliet®' y<br/>'Topazcov' fueron las variedades menos susceptibles a oídio y 'Juliet®' mostró poca<br/>susceptibilidad al pulgón ceniciento. Las variedades mejor valoradas por los consumidores<br/>fueron 'Arianecov', 'Dalinredcov', 'Goldrush' y 'Modì®'. No obstante, ninguna de estas<br/>variedades tiene al mismo tiempo una productividad elevada, poca susceptibilidad a oídio y pulgón ceniciento y buena aceptación por parte de los consumidores, y por consiguiente,<br/>ninguna de ellas se considera óptima para el cultivo ecológico.<br/>Se ha llevado a cabo un ensayo de cubiertas vegetales en una plantación joven de<br/>manzanos para estudiar su influencia en el crecimiento y la producción de los árboles así<br/>como en la presencia de plagas y enemigos naturales. Se han probado 3 cubiertas de<br/>vegetación espontánea y 2 cubiertas sembradas de Trifolium repens L. y Festuca<br/>arundinacea Schreber las cuales se han comparado respecto un suelo desherbado. Las<br/>cubiertas presentes durante el segundo año de la plantación han disminuido el crecimiento<br/>de los árboles; en cambio, las cubiertas implantadas a partir del tercer año no han afectado al crecimiento. En ningún caso, la producción de los árboles se ha visto influenciada por la presencia de vegetación en las cubiertas. Las cubiertas tampoco han afectado a la presencia de enemigos naturales en los árboles ni a la incidencia de plagas a excepción<br/>del pulgón verde. La densidad poblacional del pulgón verde en los árboles de las cubiertas<br/>con vegetación ha sido menor en 2004, probablemente debido al menor crecimiento de los<br/>árboles respecto el suelo desherbado.<br/><br/>En lo que respecta al manejo fitosanitario de la plantación, y dada la importancia del control<br/>del pulgón ceniciento se ha realizado un seguimiento de la dinámica poblacional del pulgón<br/>durante el otoño y se han llevado a cabo dos ensayos, uno de los cuales ha consistido en<br/>modificar el entorno mediante cubiertas vegetales y el otro, en impedir la colonización de<br/>otoño a través de tratamientos fitosanitarios. La presencia de Plantago lanceolata L.,<br/>huésped secundario del pulgón ceniciento, en las cubiertas no ha afectado a la densidad<br/>poblacional de esta plaga en los manzanos. En lo que respecta al control del pulgón<br/>ceniciento en otoño, se han probado dos estrategias: alteración del reconocimiento de la<br/>planta huésped (defoliación, aplicación de extracto de ajo y caolín) y eliminación de las<br/>ovíparas (aplicación de jabón potásico y piretrinas). Sólo la defoliación ha impedido la<br/>colonización de otoño y en consecuencia ha controlado la plaga durante la primavera<br/>siguiente. En cuanto al resto de tratamientos, sólo las piretrinas aplicadas durante el<br/>periodo de presencia de ovíparas han controlado satisfactoriamente las poblaciones<br/>primaverales del pulgón ceniciento.<br/>La regulación de la carga de los manzanos es otra dificultad del cultivo de manzanos en<br/>producción ecológica. Se han probado un total de 10 productos entre la variedad 'Red<br/>Chief' y 'Golden Smoothee®' para identificar aquellos que, aplicados en floración, pueden<br/>regular la carga de los manzanos dañando flores o dificultando la fecundación y/o cuajado.<br/>No se ha observado efecto de aclareo por aplicaciones de caolín, vinagre, aceite mineral<br/>de verano, cloruro sódico y cloruro cálcico. El jabón potásico y el aceite de oliva han<br/>reducido la carga de los árboles, pero también han provocado russenting en los frutos de<br/>'Golden Smoothee®' con lo que se desaconseja su uso en producción de manzanas para<br/>consumo en fresco. Los únicos productos que han provocado sin dañar la cosecha han<br/>sido el permanganato potásico y el polisulfuro de cal. Una única aplicación de<br/>permanganato potásico y polisulfuro de cal durante la floración no siempre ha sido<br/>suficiente para regular la carga y por consiguiente es preciso poner a punto un protocolo de aplicación de estos productos para el aclareo.<br/>Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la dificultad del cultivo de manzana<br/>ecológica, siendo necesaria la puesta a punto de técnicas de manejo para que la<br/>producción ecológica de manaza sea económicamente viable en las zonas actuales de cultivo.
dc.descriptionThe acreage of organic agriculture in Europe has strongly risen during the last decade, but<br/>production fruit does not reach yet a 1% of the total production due to its associated<br/>technical difficulties. Organic apple production has several challenges such as cultivar<br/>choice, pest, disease and weed management, or thinning. The work carried out in this<br/>thesis had the objective of increasing the knowledge on resistant cultivars, cover crops,<br/>rosy apple aphid management and thinning with the aim of increasing the profitability of<br/>apple orchards present in southern Europe.<br/>For new orchards, 8 apple scab resistant cultivars and 2 apple scab low susceptible<br/>cultivars have been agronomy and sensory evaluated for 3 years. Only 'Condessa',<br/>'Dalinredcov' and 'Corail®' reached an annual yield of 50 000 kg·ha-1, but only 'Dalinredcov'<br/>had more of the 80% of the harvest with marketable size. 'Condessa', 'Arianecov', 'Juliet®' and 'Topazcov' were the less susceptible cultivars to powdery mildew and 'Juliet®' showed low susceptibility to rosy apple aphid. The best rated cultivars by the consumers were 'Arianecov', 'Dalinredcov', 'Goldrush' and 'Modì®'. Nevertheless, none of these cultivars meet high yield, low susceptibility to powdery mildew and to rosy apple aphid and good<br/>acceptance by consumers, so none of them is considered to be optimal for organic<br/>production.<br/>A cover crop trial has been carried out in a young apple orchard in order to study its<br/>influence in growth and tree yield, as well as in the presence of pests and natural enemies.<br/>Three spontaneous cover crops and two sown cover crops (Trifolium repens L. and Festuca<br/>arundinacea Schreber) have been tested respect to bare soil. Tree growth has been decreased by the presence of cover crops during the second year of the plantation; however, cover crops established from the third year did not affect growth. Production was not affected by cover crops. Presence of natural enemies and pest has not been influenced by cover crops except for green apple aphid. Population density of the green apple aphid<br/>was lower in the treatments with vegetation in 2004, probably due to the lower tree growth<br/>respect to bare soil treatment.<br/>With regard to pest management, and considering the importance of the control of the rosy<br/>apple aphid, the autumn population dynamic of this aphid has been surveyed and 2 trials<br/>have been performed. One trial dealt with modification of the environment with cover crops<br/>and, the other, with avoidance of the autumn colonization through sprayings. Presence of Plantago lanceolata L., secondary host of rosy apple aphid, did not affect the population<br/>density of this pest on the apple trees. Regarding the control of the rosy apple aphid in<br/>autumn, 2 strategies have been tested: alteration of the recognition of the host plant<br/>(defoliation, garlic extract and kaolin spraying) and elimination of oviparous (potassic soap<br/>and pyrethrum spraying). Only defoliation avoided autumn colonization and therefore this<br/>pest has been controlled in the next spring. As for the rest of the treatments, only pyrethrum<br/>sprayed when oviparous were present on apple trees satisfactory controlled spring<br/>populations of the rosy apple aphid.<br/>The regulation of crop load is another difficulty on the organic apple production. An total of<br/>10 products have been tested with the cultivars 'Red Chief' and 'Golden Smoothee®' in<br/>order to identify which one sprayed at blossom can regulate apple tree crop load through<br/>damaging flowers or hindering flower fertilization and/or fruit set. None thinning effects have been observed by applications of kaolin, vinegar, mineral oil, sodium chloride or calcium chloride. Potassic soap and olive oil reduced fruit load, but they also caused russet in<br/>'Golden Smoothee®' apples, so that advise against their use for fresh apple production.<br/>Only potassium permanganate and lime sulphur thinned without damaging fruits. One<br/>application of potassium permanganate or lime sulphur at blossom was not always enough<br/>to regulate crop load, so a protocol for the use of these products as a thinning agents must<br/>be tuned up.<br/>The results obtained highlight the difficulty of the organic apple growing, being necessary to<br/>tune up new techniques of management in order that organic apple production is viable<br/>economically in the current zones of growing.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectplantacions
dc.subjectconrreus
dc.subjectagricultura ecològica
dc.subjectfruites dolces
dc.subjectProducció Vegetal
dc.subject631
dc.subject634
dc.titleTècniques de maneig de pomera (Malus domestica Borkhausen) en agricultura ecològica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record