Show simple item record

dc.contributorSanuy Burgués, Jaume
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia
dc.creatorVerdú Surroca, Noemí
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:09Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:09Z
dc.date.issued2009-12-21
dc.identifierL-1753-2010
dc.identifier9788469408186
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-1222110-175210
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63816
dc.descriptionEl present treball de recerca es centra en l'estudi de l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador<br/>en entorns d'ensenyament i aprenentatge virtuals i en l'àmbit de la docència universitària. Es descriu<br/>i s'analitza l'ús que fa el professorat d'entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge (E/A) de<br/>caràcter general. Així mateix, s'exploren les possibilitats de noves formes d'ensenyar i aprendre a<br/>través de l'ús d'entorns d'E/A dissenyats específicament per afavorir l'aprenentatge col·laboratiu<br/>mediat per l'ordinador (CSCL).<br/>El punt de partença del treball consisteix, d'una banda, en un anàlisi d'un recull ampli<br/>d'investigacions realitzades sobre el tema que es presenta sistematitzat en una taula. D'altra banda<br/>s'explora l'ús que es fa dels entorns virtuals i/o de suport virtual (WebCT i Sakai) a la universitat de<br/>Lleida (UdL).<br/>La part central del treball consisteix en investigar si les característiques del software utilitzat poden<br/>ser decisives per a la millora de l'aprenentatge. Seguint un disseny quasi-experimental es<br/>seleccionen fòrums de debat de diverses assignatures, pertanyents a entorns virtuals generals (Sakai<br/>i WebCT) i es desenvolupen assignatures on s'empren plataformes específiques dissenyades per<br/>afavorir el CSCL (Knowledge Forum, Synergeia, Fle3). Es comparen les aportacions fetes entre<br/>entorns generals i específics, i entre entorns específics que requereixen catalogar les aportacions<br/>(scaffolds de Fle3 i Synergeia) i els que no ho requereixen.<br/>A més a més, s'analitzen les aportacions que fan els subjectes, segons diferents paràmetres<br/>quantitatius. S'observa que els estudiants i les estudiantes universitaris fan un ús de les bastides<br/>limitat i imprecís. Així mateix, es fa un anàlisi qualitatiu de les aportacions d'acord a un sistema de<br/>categories fonamentat en els processos socials d'aprenentatge col·laboratiu (Stahl, 2000) i els<br/>scaffolds de Knowledge Forum, seguint un procés de fiabilitat en la categorització.<br/>Els resultats mostren que les diferències entre entorns generals i específics són molt poques.<br/>S'ha constatat que en els 60 fòrums analitzats, independentment de l'entorn, la participació i la<br/>motivació disminueixen si els missatges no són valorats pel tutor. Les aportacions són bàsicament<br/>d'opinió i d'explicitació sobre el tema. S'observen pocs missatges on els estudiants entrin en debat<br/>amb idees aportades anteriorment pels altres participants en el fòrum.<br/>Finalment, es proposa estimular la participació, oferir pautes de construcció del discurs, i l'ús guiat<br/>de les bastides, com a recursos per optimitzar l'aprenentatge virtual (o en suport virtual) per a que<br/>sigui més col·laboratiu.
dc.descriptionLa presente investigación está centrada en el estudio del aprendizaje colaborativo mediado por<br/>ordenador en entornos de enseñanza y aprendizaje virtuales en el ámbito de la docencia<br/>universitaria. Se describe y analiza el uso que hace el profesorado de entornos virtuales de<br/>enseñanza y aprendizaje (E/A) de carácter general. También se exploran las posibilidades de nuevas<br/>formas de enseñar y aprender a través del uso de entornos (E/A) diseñados específicamente para<br/>favorecer el aprendizaje colaborativo mediado por ordenador (CSCL).<br/>El punto de partida del trabajo consiste, por un lado, en un análisis de una amplia selección de<br/>investigaciones realizadas sobre el tema que se presenta sistematizado en una tabla. Por otro lado,<br/>se explora el uso que se hace de los entornos virtuales y/o con apoyo virtual (WebCT y Sakai) en la<br/>universidad de Lleida (UdL).<br/>La parte central del trabajo consiste en investigar si las características del software utilizado pueden<br/>ser decisivas para la mejora del aprendizaje. Siguiendo un diseño cuasi experimental se seleccionan<br/>foros de diferentes asignaturas de entornos virtuales generales (Sakai y WebCT) y de entornos<br/>específicos diseñados para favorecer el CSCL (Knowledge Forum, Synergeia, Fle3). Se comparan<br/>las aportaciones hechas entre entornos generales y específicos, y entre entornos específicos que<br/>requieren catalogar las aportaciones (scaffolds de Fle3 y Synergeia) y los que no lo requieren.<br/>Además, se analizan las aportaciones que hacen los sujetos, según diferentes parámetros<br/>cuantitativos. Se observa que los estudiantes universitarios hacen un uso de los andamiajes limitado<br/>e impreciso. También, se hace un análisis cualitativo de las aportaciones de acuerdo a un sistema de<br/>categorías fundamentado en los procesos sociales de aprendizaje colaborativo (Stahl, 2000) y los<br/>scaffolds de Knowledge Forum, siguiendo un proceso de fiabilidad en la categorización.<br/>Los resultados muestran que las diferencias entre entornos generales y específicos son muy pocas.<br/>Se ha constatado que en los 60 foros analizados, independientemente del entorno, la participación y<br/>la motivación disminuyen si los mensajes no son valorados por el tutor. Las aportaciones son<br/>básicamente de opinión y explicitación sobre el tema. Se observan pocos mensajes donde los<br/>estudiantes entren en debate con ideas aportadas anteriormente por otros participantes en el foro.<br/>Finalmente, se propone estimular la participación, ofrecer pautas de construcción del discurso, y el<br/>uso guiado de los andamiajes (scaffolds), como recursos para optimizar el aprendizaje virtual para<br/>que sea más colaborativo
dc.descriptionThis research is based on computer supported collaborative learning (CSCL), which takes place in<br/>the university teaching environment. This study describes and analyses the usage of teaching<br/>-learning virtual environments by professors. Moreover, the advantages of new ways of teaching<br/>and learning in CSCL environments are explored.<br/>The starting point of this work, on the one hand, consists of the analysis of a broad collection of<br/>researches on this topic, which is shown in a specific classification table. On the other hand, the<br/>usage of the virtual environments and/ or virtual support (WebCT and Sakai) in the university of<br/>Lleida (UdL) is investigated.<br/>The core subject of the project deals with the need of sorting out whether the software used can<br/>strongly influence the improvement on learning or not. Then, forums from different subjects are<br/>selected, following a quasi-experimental methodology. These forums can be divided into two<br/>groups: those which were found in general virtual environments (Sakai and WebCT) and those in<br/>specific virtual environments (Knowledge Forum, Synergeia, Fle3). The latter were designed in<br/>order to enhance CSCL. Later on messages from one group are compared to messages of the other<br/>group. Besides, messages which belong to virtual specific environments (scaffolds from Fle3 and<br/>Synergeia) and which require being catalogued are also compared to messages from a specific<br/>environment (Knowledge Forum) which doesn't require this.<br/>Furthermore, messages are analysed from different quantitative parameters. It is observed that<br/>university students use scaffolds in an uncertain and limited way. Likewise, messages are analysed<br/>qualitatively following a category system based on social processes of collaborative learning (Stahl,<br/>2000) and the scaffolds from Knowledge Forum. In addition, this analysis has undergone a process<br/>of reliability in the categorising stage.<br/>Results show that there are few differences between general and specific environments. Since<br/>firstly, it has been proved that in all of the 60 analysed forums, whatever the environment was,<br/>participation and motivation decrease if messages aren't assessed by a tutor. Secondly, we have<br/>come to the conclusion that students either express their own opinions, or their actual knowledge on<br/>the topic with or without mentioning the sources of the information they are giving. Nevertheless,<br/>there are few messages in which students comment on their classmates' ideas.<br/>In conclusion, there are different ways to optimize virtual learning so that it becomes more<br/>collaborative, which are the following: the participation, the scripts and the scaffolds.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjecttecnologia educativa
dc.subjectensenyament virtual
dc.subjectensenyament universitari
dc.subjectensenyament assistit per ordinador
dc.subjectPsicologia evolutiva i de l'educació
dc.subject378
dc.subject62
dc.titleEntorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària: l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record