Show simple item record

dc.contributorViñas Salas, Joan
dc.contributorPiñol Felis, Carme
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorValls i Bautista, Cristina
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.issued2007-06-01
dc.identifierL-341-2008
dc.identifier9788469141571
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0630107-201512
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8265
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63769
dc.descriptionINTRODUCCIÓ: Les neoplàsies colorectals ocupen actualment els primers llocs de les<br/>neoplàsies més freqüents i també són les que causen més morts. Tot i que per una<br/>banda, en els últims anys les millores en els tractaments quirúrgic, neoadjuvant i<br/>adjuvant han contribuït a l'augment de la supervivència i al percentatge de curacions.<br/>Per l'altra, es continuen fent servir els mateixos factors pronòstics que fa uns anys,<br/>principalment les classificació de Dukes i Astler-Coller i l'estadi TNM. El fet que la<br/>carcinogènesi colorectal sigui una de les més ben estudiades permet que els gens o<br/>factors que es veuen alterats durant aquest procés puguin ser estudiats com a<br/>possibles factors pronòstics per preveure l'evolució de la malaltia. L'activitat de la<br/>telomerasa (AT), la longitud del telòmer (LT) i l'expressió del TRF1 han estat els factors<br/>escollits per a ser estudiats com a factors pronòstics per la seva implicació en la<br/>regulació i homeòstasi dels telòmers, els quals tenen un paper important en l'estabilitat<br/>del genoma, la viabilitat cel·lular i el desenvolupament del procés carcinogènic.<br/>HIPÒTESIS: Estudiar dins la nostra sèrie de pacients amb càncer colorectal (CCR)<br/>l'activitat de la telomerasa, la longitud del telòmer (LT) i l'expressió del TRF1, veure com<br/>es comporten dins la seqüència adenoma-carcinoma i determinar si poden ser nous<br/>factors pronòstics independents per al temps lliure de malaltia i de supervivència<br/>global.<br/>PACIENTS I MÈTODES: L'AT es va determinar per la tècnica F-TRAP en la mucosa<br/>tumoral, transicional, normal i pòlips. La LT es va analitzar per mitjà del Southern-blot en<br/>la mucosa tumoral, normal, pòlips i sang de pacients amb CCR i en sang i mucosa<br/>colònica de pacients sense cap afectació colorectal. L'expressió del TRF1 es va<br/>determinar per Western-blot en mucosa tumoral i normal de pacients amb CCR. Es van<br/>relacionar l'AT, la LT i l'expressió del TRF1 entre sí i amb les característiques<br/>anatomopatològiques dels pacients. Els pacients van ser seguits durant els 4 anys<br/>següents ala cirurgia i els anàlisis del temps lliure de malaltia i de la supervivència així<br/>com la recerca de factors pronòstics independents es va realitzar als 2 i als 4 anys.<br/>RESULTATS: L'AT en la mucosa tumoral era significativament més elevada que en la<br/>mucosa normal, mentre entre les mucoses transicional i normal les diferències no eren<br/>significatives. L'AT en els pòlips era més elevada que en la mucosa normal però inferior<br/>a la de la mucosa tumoral, i els pòlips aïllats tenien una AT superior que els pòlips<br/>sincrònics. La mitjana de la LT en la mucosa tumoral era significativament més curta<br/>que la de la mucosa normal. Comparant la LT tumoral-normal de cada pacient<br/>obteníem que un 55% dels tumors mantenien la LT similar respecte la corresponent<br/>mucosa normal, un 10% els allargaven i un 35% els escurçaven. La LT en la mucosa<br/>tumoral i normal presentaven un comportament paral·lel. La LT no es correlacionava<br/>amb l'AT. La longitud del telòmer en sang va ser molt similar entre els pacients amb i<br/>sense CCR però la LT en la mucosa normal dels pacients amb CCR era molt més curta<br/>que en la mucosa colònica dels pacients sans. La LT dels pacients sans es<br/>correlacionava amb l'edat, en la sang i també en la mucosa colònica. Les mostres<br/>tumorals expressaven majors nivells de TRF1 i l'expressió del TRF1 semblava estar<br/>relacionada amb la LT però no amb l'AT. Els pòlips van presentar una AT superior a la<br/>corresponent mucosa normal i inferior a la tumoral i també van mostrar telòmers més<br/>curts que la mucosa normal però més llargs que la tumoral. La ràtio de la longitud del<br/>telòmer (RLT) va ser factor pronòstic independent per la supervivència als 2 anys en els<br/>malalts de còlon. L'IT va ser un factor pronòstic independent per a la progressió de la<br/>malaltia als 2 anys i per a la supervivència global als 2 i 4 anys només en els malalts de<br/>recte.<br/>CONCLUSIONS: L'AT augmenta a mesura que ho fa el grau de malignitat del tumor<br/>mentre que la LT disminueix. L'IT (índex de la telomerasa) és un factor pronòstic<br/>independent per a la progressió de la malaltia als 2 anys i per a la supervivència als 2 i<br/>als 4 anys en els pacients amb càncer de recte. La ràtio de la longitud del telòmer era<br/>un factor pronòstic independent per al temps de supervivència global als 2 anys en els<br/>pacients amb càncer de còlon.
dc.descriptionINTRODUCCIÓN: La neoplasia colorrectal ocupa el segundo lugar entre las más<br/>frecuentes y también es la segunda que causa más muertes. Aunque, en los últimos<br/>años las mejoras en los tratamientos quirúrgicos, neoadyuvantes y adyuvantes han<br/>contribuido al aumento de la supervivencia y al porcentaje de curaciones. Por otra<br/>parte, se continúan usando los mismos factores pronóstico que hace unos años,<br/>variables anatomopatológicas del tumor. El hecho que la carcinogénesis colorrectal<br/>sea una de las más bien estudiadas permite que los genes o factores que se ven<br/>alterados durante este proceso puedan ser estudiados como posibles factores<br/>pronóstico para prever la evolución de la enfermedad. La actividad de la telomerasa<br/>(AT), la longitud del telómero (LT) y la expresión del TRF1 (factor 1 de unión al telómero)<br/>han sido los factores escogidos para ser estudiados como factores pronóstico por su<br/>implicación en la regulación y homeostasis de los telómeros, los cuales tienen un papel<br/>importante en la estabilidad del genoma, la viabilidad celular y en el desarrollo<br/>carcinogénico.<br/>HIPÓTESIS: Estudiar dentro de nuestra serie de pacientes con cáncer colorrectal (CCR)<br/>la actividad de la telomerasa, la longitud del telómero (LT) y la expresión del TRF1,<br/>observar como se comportan dentro de la secuencia adenoma-carcinoma y<br/>determinar si pueden ser nuevos factores pronósticos independientes para el tiempo<br/>libre de enfermedad y de supervivencia global.<br/>PACIENTES Y MÉTODOS: La AT fue determinada mediante la técnica F-TRAP en la<br/>mucosa tumoral, transicional, normal y de pólipos colorrectales. La LT se analizó<br/>mediante Southern-blot en la mucosa tumoral, normal, pólipos y sangre de pacientes<br/>con CCR y en sangre y mucosa colónica de pacientes sin ninguna afectación<br/>colorrectal. La expresión del TRF1 fue determinada por Western-blot en mucosa<br/>tumoral y normal de pacientes con CCR. Se relacionaron la AT, la LT y la expresión del<br/>TRF1 entre sí y con las características anatomopatológicas. Se realizaron los análisis del<br/>tiempo libre de enfermedad y del tiempo de supervivencia y se estudiaron los factores<br/>pronósticos independientes a los 2 y 4 años.<br/>RESULTADOS: La AT en la mucosa tumoral fue más elevada que en la mucosa normal<br/>(p< 0.001), mientras que entre las mucosas transicional y normal las diferencies no<br/>fueron significativas. La AT en los pólipos fue más elevada que en la mucosa normal<br/>pero inferior que en la mucosa tumoral, y los pólipos aislados presentaron una AT<br/>superior que los pólipos sincrónicos (p = 0.020). La media de la LT en la mucosa tumoral<br/>fue más corta que en la mucosa normal (p < 0.001). Comparando la LT tumoral-normal<br/>de cada paciente obtuvimos que la LT era mantenida en un 55% de los tumores,<br/>alargada en un 10% y acortada en un 35%. La LT en la mucosa tumoral y normal<br/>presentaba un comportamiento paralelo (p < 0.001). La LT no se correlacionó con la<br/>AT. La LT en sangre fue muy similar entre los pacientes con y sin CCR pero la LT en la<br/>mucosa normal de los pacientes con CCR fue más corta que en la mucosa colónica<br/>de los pacientes sanos. La LT de los pacientes sanos se correlacionó con la edad, en<br/>sangre y también en la mucosa colónica (p <0.001; p = 0.037). Las muestras tumorales<br/>expresaron niveles mayores de TRF1 y la expresión del TRF1 parecía estar relacionada<br/>con la LT pero no con la AT. Los pólipos presentaron una AT superior a la<br/>correspondiente mucosa normal y inferior a la tumoral y también mostraron telómeros<br/>más cortos que en la mucosa normal pero más largos que en la tumoral. La ratio de la<br/>longitud del telómero (RLT) fue factor pronóstico independiente para la supervivencia<br/>a los 2 años en el colon (p = 0.022). El IT (índice de telomerasa) fue un factor pronóstico<br/>independiente para la progresión de la enfermedad a los 2 años (p = 0.035) y para la<br/>supervivencia global a los 2 y 4 años solamente en el recto (p = 0.040; p = 0.030).<br/>CONCLUSIONES: La AT aumenta a medida que lo hace el grado de malignidad del<br/>tumor mientras que la LT disminuye. El IT es un factor pronóstico independiente para la<br/>progresión de la enfermedad a los 2 años y para la supervivencia a los 2 y 4 años en los<br/>pacientes con cáncer de recto. La RLT es un factor pronóstico independiente para el<br/>tiempo de supervivencia global a los 2 años en los pacientes con cáncer de colon.
dc.descriptionINTRODUCTION: Colorectal cancer is the second cancer in incidence and mortality.<br/>Although in the last years the improvements in surgical, adjuvant and neoadjuvant<br/>therapies contributed to increase the survival rates and percentage of healings. But<br/>we still use the same prognostic factors, based on the anatomopathological<br/>characteristics of tumour. The fact that colorectal carcinogenesis is one of the most<br/>known allows to study the genes or other factors that can be altered during this<br/>process, and use them as possible prognostic factors to prevent the evolution of the<br/>illness. For this study the factors selected are: telomerase activity (TA), telomere<br/>length (TL) and TRF1 (telomeric repeat factor) expression due to their implication in<br/>the regulation and homeostasis of telomeres, which have an important role in the<br/>genome stability, cellular viability and carcinogenic development.<br/>HYPOTHESIS AND OBJECTIVES: To analyse in our series of patients with colorectal<br/>cancer (CRC) telomerase activity, telomere length and TRF1 expression, to observe<br/>its behaviour in the adenoma-carcinoma sequence and to determine if they could<br/>be new independent prognostic factors for disease-free survival and overall survival.<br/>METHODS AND PATIENTS: The TA was determined by F-TRAP in tumoral, transitional<br/>and normal mucosa and polyps in 108 patients. The TL was analysed by Shoutern<br/>blot in tumoral and normal mucosa and blood cells in patients with CRC and in<br/>blood cells and colon mucosa in healthy patients. The TRF1 expression was<br/>determined by Western blot in tumoral and normal mucosa in patients with CRC. TA,<br/>TL and TRF1 expression were related to anatomopathological characteristics of<br/>patients. The disease-free survival and overall survival were realized and<br/>independent prognostic factors were studied at 2 and 4 years.<br/>RESULTS: The TA in tumoral mucosa was higher than normal mucosa (p< 0.001), while<br/>the differences were not significant between transitional and normal mucosa. TA in<br/>the polyps was higher than normal mucosa but was lower than tumoral mucosa,<br/>and the isolated polyps had a higher TA than synchronic polyps (p = 0.020). The TL<br/>mean in tumoral mucosa was shorter than normal mucosa (p< 0.001). When we<br/>compared tumoral-normal TL in each patient we obtained that TL was maintained in<br/>55% tumours, elongated in 10% and shortened in 35%. The TL in tumoral and normal<br/>mucosa showed a parallel behaviour (p< 0.001). TL did not correlate with TA. TL in<br/>blood cells was similar in patients with and without CRC, but TL in normal mucosa in<br/>patients with CRC was shorter than normal mucosa in healthy patients. TL in healthy<br/>patients correlates with age in blood cells and also in normal mucosa (p< 0.001; p =<br/>0.037). Tumoral mucosa expressed greater levels of TRF1 and this expression seemed<br/>to be related to LT but not to TA. Polyps showed a greater TA than their respective<br/>normal mucosa and lower than tumoral mucosa, and polyps showed shorter<br/>telomeres than normal mucosa but longer than tumoral mucosa. The telomere<br/>length ratio (TLR) was an independent prognostic factor for overall 2 years survival in<br/>patients with colon cancer (p = 0.022). Telomerase index (TI) was an independent<br/>prognostic factor for 2 years disease-free survival (p = 0.035) and for overall<br/>survival at 2 and 4 years in patients with rectal cancer (p = 0.040; p = 0.030).<br/>CONCLUSIONS: TA increases and TL reduces as the tumour malignancy degree<br/>increases. The TI is an independent prognostic factor for diseases-free survival at 2<br/>years and for overall survival at 2 and 4 years in patients with rectal cancer. The TLR is<br/>an independent prognostic factor for overall survival at 2 years in patients with colon<br/>cancer.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectadjuvant
dc.subjectclassificació de Dukes i Astler-Coller
dc.subjectprocés carcinogènic
dc.subjecttractaments quirúrgic
dc.subjectviabilitat cel·lular
dc.subjecttelòmer
dc.subjectneoadjuvant
dc.subjectneoplàsies colorectals
dc.subjectCiències Biomèdiques
dc.subject61
dc.subject616.3
dc.titleComportament i regulació dels Tèlomers en la Carcinogènesi Colorectal. Utilitat com a marcadors pronòstics
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record