Show simple item record

dc.contributorGómez Arbonés, Javier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorGarcía Cerecedo, Tomás
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.issued2007-04-27
dc.identifierL-330-2008
dc.identifier9788469123553
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0630107-131959
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63768
dc.descriptionValor pronòstic en els limfomes no Hodgkin de l'expressió de la molècula d'adhesió DC44 i<br/>la seva variant CD44v6, de la proliferació cel·lular i l'apoptosi<br/>Introducció: En l'estudi dels limfomes no Hodgkin, així com a d'altres malalties oncològiques, el<br/>coneixement de paràmetres clínico-biològics i moleculars en el moment del diagnòstic que ens<br/>permetin predir l'evolució de la malaltia, són de total importància per poder millorar les estratègies<br/>terapèutiques establertes.<br/>Per una banda, sabem que una regulació defectuosa de la mort cel·lular programada desenvolupa<br/>un paper essencial en l'etiologia dels limfomes. Així mateix, la proliferació cel·lular es relaciona de<br/>forma directa amb la capacitat de creixement dels mateixos.<br/>Per una altra banda, l'expressió de determinades molècules, com són la molècula d'adhesió CD44<br/>i la seva variant CD44v6, s'ha relacionat amb el pronòstic en els limfomes no Hodgkin. Així, una<br/>major expressió d'aquestes molècules s'associa amb un pronòstic pitjor de la malaltia.<br/>Hipòtesi: Valorar la correlació entre apoptosi cel·lular amb la presentació clínico-biològica de la<br/>malaltia, així com la seva evolució i el pronòstic dels malalts amb limfoma. Valorar la correlació<br/>entre ploidia i proliferació cel·lular amb la presentació clínico-biològica de la malaltia així com amb<br/>la seva evolució i el pronòstic dels malalts. Valorar la correlació entre l'expressió de CD44 i<br/>CD44v6 amb la presentació clínico-biològica de la malaltia, així com la seva evolució i el pronòstic<br/>dels malalts.<br/>Material i mètodes: Durant el període entre 1975 i 2000 es van diagnosticar 219 pacients al<br/>nostre Centre. De tots ells es van poder incloure 196 pacients per tal de realitzar l'estudi de la<br/>ploidia, la proliferació cel·lular i l'apoptosi. Per a l'estudi d'expressió de CD44 i CD44v6 es<br/>disposava de 156 mostres de pacients. L'estudi de ploidia i de proliferació cel·lular es va realitzar<br/>mitjançant citometria de flux. L'apoptosi es va analitzar mitjançant la tècnica de TUNEL. Per tal de<br/>posar de manifest l'expressió de la molècula d'adhesió CD44 i la seva variant CD44v6, es va<br/>realitzar immunohistoquímica utilitzant anticossos dirigits contra epítops que reconeixen la part<br/>constant de CD44 i la variant CD44v6.<br/>Resultats: Al nostre estudi van poder observar que l'apoptosi augmenta amb el grau histològic<br/>(p=0,004) i és significativament major en els limfomes extranodals (p=0,003). L'estudi estadístic<br/>bivariant va mostrar una correlació entre l'augment de l'apoptosi i la probabilitat d'arribar a una<br/>remissió completa després del tractament (p=0,048). L'anàlisi de la proliferació cel·lular mesurada<br/>per la Fase S, també va mostrar un augment en la relació a l'augment del grau histològic<br/>(p=<0,001). L'estudi estadístic va mostrar una correlació entre un augment de la Fase S i la<br/>probabilitat d'arribar a una remissió completa després del tractament (p=0,001). Aquest resultat es<br/>va mantenir quan es va realitzar l'anàlisi estadístic multivariant (p=0,004). L'anàlisi de l'expressió<br/>de CD44 a la nostra sèrie de limfomes va mostrar un percentatge de positivitat per aquest antigen<br/><40% sobre les cèl·lules tumorals es va correlacionar amb una major probabilitat d'arribar a una<br/>remissió completa després del tractament (p=0,045) i amb una major supervivència global<br/>(p=0,041). Aquests resultats es van mantenir quan es va realitzar l'estudi estadístic multivariant<br/>(p=0,007 i p=0,040 respectivament). També van poder observar que cap pacient amb un estat<br/>avançat (III-IV) i un IPI alt o intermig-alt (3-5) i amb un percentatge de positivitat per a CD44&#8805; 40%<br/>sobre les cèl·lules tumorals va arribar a una remissió completa amb el tractament establert. Ni<br/>l'anàlisi de ploidia cel·lular ni l'anàlisi de l'expressió de CD44v6 van mostrar resultats pronòstics<br/>significatius.<br/>Conclusió: A l'estudi pronòstic de la nostra sèrie de pacients amb limfoma, l'augment de l'apoptosi<br/>i de la Fase S es va correlacionar amb una major probabilitat d'arribar a una remissió completa de<br/>la malaltia i amb una major supervivència global.
dc.descriptionValor pronóstico en los linfomas no Hodgkin de la expresión de la molécula de adhesión<br/>CD44 y su variante CD44v6, de la proliferación celular y la apoptosis.<br/>Introducción: En el estudio de los linfomas no Hodgkin, al igual que en otras enfermedades<br/>oncológicas, el conocimiento de parámetros clínico-biológicos y moleculares en el momento del<br/>diagnóstico que nos permitan predecir la evolución de la enfermedad, son de suma importancia<br/>para poder mejorar las estrategias terapéuticas establecidas. Por un lado, sabemos que una<br/>regulación defectuosa de la muerte celular programada desempeña un papel primordial en la<br/>etiología de los linfomas. De la misma forma, la proliferación celular se relaciona de forma directa<br/>con la capacidad de crecimiento de los mismos. Por otro lado, la expresión de ciertas moléculas,<br/>como la molécula de adhesión CD44 y su variante CD44v6, se ha asociado con el pronóstico en<br/>los linfomas no Hodgkin. Así, una mayor expresión de estas moléculas se podría relacionar con un<br/>peor pronóstico de la enfermedad.<br/>Hipótesis: Valorar la correlación entre apoptosis celular con la presentación clínico-biológica de la<br/>enfermedad, así como con su evolución y el pronóstico de los pacientes con linfoma. Valorar la<br/>correlación entre ploidía y proliferación celular con la presentación clínico-biológica de la<br/>enfermedad, así como con su evolución y el pronóstico de los pacientes. Valorar la correlación<br/>entre la expresión de CD44 y CD44v6 con la presentación clínico-biológica de la enfermedad, así<br/>como con su evolución y el pronóstico de los pacientes.<br/>Material y Métodos: Durante el periodo entre 1975 y 2000 se diagnosticaron 219 pacientes en<br/>nuestro Centro. De ellos se pudieron incluir 196 pacientes para realizar el estudio de ploidía,<br/>proliferación celular y apoptosis. Para el estudio de expresión de CD44 y CD44v6 se dispuso de<br/>156 muestras de pacientes. El estudio de ploidía y proliferación celular se realizó por citometría de<br/>flujo. La apoptosis se analizó mediante la técnica de TUNEL. Para poner de manifiesto la<br/>expresión de la molécula de adhesión CD44 y su variante CD44v6, se realizó inmunohistoquímica<br/>utilizando anticuerpos dirigidos contra epítopos que reconocen la parte constante de CD44 y la<br/>variante CD44v6.<br/>Resultados: En nuestro estudio pudimos observar que la apoptosis aumenta con el grado<br/>histológico (p= 0,004) y es significativamente mayor en los linfomas extranodales (p= 0,003). El<br/>estudio estadístico bivariante mostró una correlación entre un aumento de la apoptosis y la<br/>probabilidad de alcanzar una remisión completa tras el tratamiento (p= 0,048). El análisis de la<br/>proliferación celular medida por la Fase S, también mostró un aumento en relación al aumento del<br/>grado histológico (p< 0,001). El estudio estadístico bivariante mostró una correlación entre un<br/>aumento de la Fase S y la probabilidad de alcanzar una remisión completa tras el tratamiento (p=<br/>0,001). Este resultado se mantuvo al realizar el análisis estadístico multivariante (p= 0,004). El<br/>análisis de la expresión de CD44 en nuestra serie de linfomas mostró que un porcentaje de<br/>positividad para este antígeno <40% sobre las células tumorales se correlacionó con una mayor<br/>probabilidad de alcanzar una remisión completa tras el tratamiento (p= 0,045) y con una mayor<br/>supervivencia global (p= 0,041). Estos resultados se mantuvieron al realizar el análisis estadístico<br/>multivariante (p= 0,007 y p= 0,040 respectivamente). También pudimos observar que ningún<br/>paciente con un estadio avanzado (III-IV) y un IPI alto o intermedio-alto (3-5) y con un porcentaje<br/>de positividad para CD44 &#8805;40% sobre las células tumorales alcanzó una remisión completa con el<br/>tratamiento establecido. Ni el análisis de ploidía celular ni el análisis de la expresión de CD44v6<br/>mostraron resultados pronósticos significativos.<br/>Conclusión: En el estudio pronóstico de nuestra serie de pacientes con linfoma, el aumento de la<br/>apoptosis y de la Fase S se correlacionó con una mayor probabilidad de alcanzar una remisión<br/>completa de la enfermedad tras el tratamiento.<br/>También pudimos observar que un porcentaje de positividad para CD44 <40% sobre las células<br/>tumorales se correlacionaba con una mayor probabilidad de alcanzar una remisión completa de la<br/>enfermedad y con una mayor supervivencia global.
dc.descriptionPrognostic value CD44 and CD44v6 adhesion molecules expression, cellular proliferation<br/>and apoptosis in non-Hodgkin lymphomas<br/>Introduction: In the study of non-Hodgkin lymphomas, like in other neoplastic diseases, the<br/>knowledge of clinical, biological and molecular parameters at diagnosis allows to predict the<br/>evolution of the disease. This is important to improve the standard therapies. It is known that a<br/>defective regulation of the programmed cellular death plays an important role in the etiology of non-<br/>Hodgkin lymphomas. It is also known that the cellular proliferation is related to the capacity of<br/>cellular growth. On the other hand, the expression of adhesion molecules, like CD44 and the<br/>variant CD44v6, has been involved in prognostic implications in non-Hodgkin lymphomas. Thus, a<br/>greater expression of these molecules is associated with a worse prognosis.<br/>Hypothesis: To analyse the correlation between cellular apoptosis, ploidy and cellular proliferation<br/>with the clinical and biological presentation of the disease, and the patient's evolution and outcome<br/>in non-Hodgkin lymphomas. Analyse the correlation between expression of adhesion molecules<br/>CD44 and CD44v6 with the clinical and biological presentation of the disease, and the patient's<br/>evolution and outcome.<br/>Material and Methods: Between 1975 and 2000, two hundred and nineteen patients were<br/>diagnosed of non-Hodgkin lymphomas in our Institution. 196 patients could be included in the study<br/>of ploidy, cellular proliferation and apoptosis. The study of expression of CD44 and CD44v6,<br/>included 156 samples of patients. The analysis of ploidy and cellular proliferation was made by flow<br/>cytometry. The apoptosis was analyzed by the TUNNEL technique. The expression of CD44 and<br/>CD44v6 adhesion molecules was made by immunohistochemistry, using antibodies against epitope<br/>that recognize the constant part of CD44 and the variant 6 of CD44.<br/>Results: We could observe that apoptosis increases with the histologic degree (p= 0.004) and is<br/>significantly greater in extranodal lymphomas (p= 0.003). The statistical study showed a correlation<br/>between an increase of apoptosis and the probability to reach a complete remission after the<br/>treatment (p= 0.048). The analysis of the cellular proliferation measured by S Phase, also showed<br/>an elevation in relation to the increase of the histologic degree (p= 0,004)<br/>We found in the analysis of the CD44 expression in our series, a greater complete remission after<br/>the treatment in patients with lymphoma which show CD44 expression <40% on the tumour cells<br/>(p= 0.045) and large overall survival (p= 0.041). These results also were found in multivariant<br/>statistical analysis (p= 0.007 and p= 0.040 respectively). Also we could observe that no patients<br/>with an advanced stage (III-IV) and a high or intermediate-high IPI (3-5) and a CD44 &#8805;40%<br/>expression on the tumour cells reached a complete remission with the established treatment.<br/>Neither the ploidy nor CD44v6 expression showed any significant relation with prognoses.<br/>Conclusion: In our series of patients with lymphoma, a increased apoptosis or S Phase was<br/>correlated with a greater probability of reaching a complete remission of the disease after the<br/>treatment. Also we could observe that a CD44 expression higher that 40% on the tumour cells was<br/>correlated with a greater probability of reaching a complete remission of the disease and with a<br/>greater overall survival.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectmort cel·lular
dc.subjectparàmetres clínico-biològics i moleculars
dc.subjectmalaties oncológiques
dc.subjectlimfomes no Hodgkin
dc.subjectMedicina
dc.subject61
dc.titleValor pronóstico en los limfomas no Hodgkin de la expresión de la molécula de adhesión CD44 y su variante CD44V6, de la proliferación celular y la apoptosis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record