Show simple item record

dc.contributorFernández i Giráldez, Elvira
dc.contributorValdivielso Revilla, José Manuel
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Medicina
dc.creatorCardús i Figueras, Anna
dc.date.accessioned2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.available2018-06-15T07:07:06Z
dc.date.issued2007-03-09
dc.identifierL-1035-2007
dc.identifier9788469077580
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0421107-194722
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63766
dc.descriptionL'arteriosclerosis és un procés caracteritzat per l'engruximent i enduriment de<br/>la paret arterial, aquest procés es troba accelerat en pacients amb insuficiència renal<br/>crònica (IRC). A més a més, aquests pacients pateixen una disminució de la síntesis<br/>de 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25(OH)2D3) que comporta altres complicacions com<br/>el hiperparatïroidisme secundari (HPT2). Per aquesta raó es comú l'ús de 1,25(OH)2D3<br/>en el tractament del HPT2. L'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la calcificació de les cèl·lules<br/>de múscul llis (CMLV) està força estudiat, però el seu efecte en la proliferació no<br/>és molt clar.<br/>Vàrem analitzar l'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la proliferació de les CMLV per<br/>incorporació de BrdU i citometria de flux. Els nostres resultats mostren que la<br/>1,25(OH)2D3 indueix la proliferació de manera dosis depenent tant en estat quiescent<br/>com proliferatiu. L'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la proliferació es correlaciona amb<br/>un increment de l'expressió del factor de creixement de l'endoteli vascular (vascular<br/>endothelial growth factor, VEGF). A més a més, inhibint l'activitat d'aquest factor<br/>s'observa que la proliferació induïda per 1,25(OH)2D3 es troba totalment bloquejada.<br/>A partir d'aquests resultats vàrem analitzar la zona promotora del VEGF i vàrem<br/>detectar la presència de tres zones amb una seqüència molt semblant als elements<br/>de resposta de la vitamina D (VDRE) presents en els gens diana de la 1,25(OH)2D3.<br/>A partir de l'anàlisis per Immunoprecipitació de Cromatina (ChIP) detectem un VDRE<br/>en el promotor del VEGF on el receptor de la vitamina D (VDR) s'uneix després<br/>de tractar les CMLV amb 1,25(OH)2D3.<br/>Després vàrem plantejar un model diferent per comparar l'efecte de la 1,25(OH)2D3<br/>i el 19-nor-1,25(OH)2D2 en el procés de proliferació i de calcificació in vitro, ex vivo<br/>i in vivo. Vàrem observar un increment de la proliferació en les CMLV, els anells<br/>d'artèria aorta i en rates amb IRC tractades amb 1,25(OH)2D3, però no en els tractaments<br/>amb 19-nor-1,25(OH)2D2. També vàrem determinar l'efecte que poden tenir aquests<br/>tractaments en la pressió arterial i ambdòs tractaments incrementen la tensió arterial<br/>sistòlica (TAS) de manera significativa, en canvi la 1,25(OH)2D3 no incrementa la<br/>diastòlica (TAD) de la mateixa manera que el 19-nor-1,25(OH)2D2. La pressió del pols<br/>(PP) incrementa significativament en els animals tractats amb 1,25(OH)2D3.<br/>v<br/>L'arteriosclerosis és un procés caracteritzat per l'engruximent i enduriment de<br/>la paret arterial, aquest procés es troba accelerat en pacients amb insuficiència renal<br/>crònica (IRC). A més a més, aquests pacients pateixen una disminució de la síntesis<br/>de 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25(OH)2D3) que comporta altres complicacions com<br/>el hiperparatïroidisme secundari (HPT2). Per aquesta raó es comú l'ús de 1,25(OH)2D3<br/>en el tractament del HPT2. L'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la calcificació de les cèl·lules<br/>de múscul llis (CMLV) està força estudiat, però el seu efecte en la proliferació no<br/>és molt clar.<br/>Vàrem analitzar l'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la proliferació de les CMLV per<br/>incorporació de BrdU i citometria de flux. Els nostres resultats mostren que la<br/>1,25(OH)2D3 indueix la proliferació de manera dosis depenent tant en estat quiescent<br/>com proliferatiu. L'efecte de la 1,25(OH)2D3 en la proliferació es correlaciona amb<br/>un increment de l'expressió del factor de creixement de l'endoteli vascular (vascular<br/>endothelial growth factor, VEGF). A més a més, inhibint l'activitat d'aquest factor<br/>s'observa que la proliferació induïda per 1,25(OH)2D3 es troba totalment bloquejada.<br/>A partir d'aquests resultats vàrem analitzar la zona promotora del VEGF i vàrem<br/>detectar la presència de tres zones amb una seqüència molt semblant als elements<br/>de resposta de la vitamina D (VDRE) presents en els gens diana de la 1,25(OH)2D3.<br/>A partir de l'anàlisis per Immunoprecipitació de Cromatina (ChIP) detectem un VDRE<br/>en el promotor del VEGF on el receptor de la vitamina D (VDR) s'uneix després<br/>de tractar les CMLV amb 1,25(OH)2D3.<br/>Després vàrem plantejar un model diferent per comparar l'efecte de la 1,25(OH)2D3<br/>i el 19-nor-1,25(OH)2D2 en el procés de proliferació i de calcificació in vitro, ex vivo<br/>i in vivo. Vàrem observar un increment de la proliferació en les CMLV, els anells<br/>d'artèria aorta i en rates amb IRC tractades amb 1,25(OH)2D3, però no en els tractaments<br/>amb 19-nor-1,25(OH)2D2. També vàrem determinar l'efecte que poden tenir aquests<br/>tractaments en la pressió arterial i ambdòs tractaments incrementen la tensió arterial<br/>sistòlica (TAS) de manera significativa, en canvi la 1,25(OH)2D3 no incrementa la<br/>diastòlica (TAD) de la mateixa manera que el 19-nor-1,25(OH)2D2. La pressió del pols<br/>(PP) incrementa significativament en els animals tractats amb 1,25(OH)2D3.<br/>Posteriorment, vàrem analitzar les diferències en la calcificació en les rates<br/>tractades amb els dos compostos i a l'analitzar el calci i el fosfat del sèrum, observem<br/>un increment significatiu de calci en els dos tractaments. Després vàrem estudiar<br/>las àrees calcificades de l'artèria aorta on observem un increment clar en les rates<br/>tractades amb 1,25(OH)2D3 que no va ser observat en les rates tractades amb 19-<br/>nor-1,25(OH)2D2. També mostrem la ratio de la túnica mitja respecte el lumen i<br/>podem observar un increment significatiu en les rates tractades amb 1,25(OH)2D3.<br/>Finalment vàrem analitzar el procés de calcificació in vitro en les CMLV on<br/>vàrem observar un clar increment del contingut de calci en aquestes cèl·lules després<br/>del tractament amb 1,25(OH)2D3, cosa que no vàrem observar en les cèl·lules tractades<br/>amb 19-nor-1,25(OH)2D2. També vàrem observar un major increment en les cèl·lules<br/>tractades amb 1,25(OH)2D3 de l'expressió de RANKL, una citoquina essencial en el<br/>procés d'osteoclastogènesis secretada pels osteoblasts (en el nostre cas probablement<br/>per cèl·lules semblants a osteoblasts).<br/>Per tant, els nostres resultats suggereixen que la 1,25(OH)2D3 estimula la<br/>proliferació mitjançant el factor de creixement VEGF y la calcificació de les CMLV.<br/>En canvi, el 19-nor-1,25(OH)2D2 solament presenta un lleu efecte en la proliferació.
dc.descriptionLa arteriosclerosis es un proceso caracterizado por el engrosamiento y<br/>endurecimiento de la pared de las arterias. Este proceso se encuentra acelerado en<br/>pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). Además, estos pacientes sufren una<br/>disminución de la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25(OH)2D3) que les conduce<br/>a otras complicaciones como el hiperparatiroidismo secundario (HPT2). Por esta<br/>razón el uso de 1,25(OH)2D3 es común en el tratamiento del HPT2. El efecto de la<br/>1,25(OH)2D3 en la calcificación de las células de músculo liso (CMLV) está bastante<br/>estudiado, pero su efecto en la proliferación no está muy claro.<br/>Analizamos el efecto de la 1,25(OH)2D3 en la proliferación de las CMLV por<br/>incorporación de BrdU y citometría de flujo. Nuestros resultados muestran que la<br/>1,25(OH)2D3 induce la proliferación de las CMLV de una manera dosis dependiente<br/>tanto en estado quiescente como proliferativo. El efecto de la 1,25(OH)2D3 en la<br/>proliferación se correlaciona con un incremento de expresión del factor de crecimiento<br/>del endotelio vascular (vascular endothelial growth factor, VEGF). Además, al inhibir<br/>la actividad de este VEGF observamos que la proliferación inducida por la 1,25(OH)2D3<br/>se encuentra totalmente bloqueada.<br/>A partir de estos resultados analizamos la zona promotora de VEGF y observamos<br/>la presencia de 3 zonas con secuencias muy parecidas a los elementos de respuesta<br/>de la vitamina D (VDRE) presentes en los genes diana de la 1,25(OH)2D3. A partir<br/>del análisis por Inmunoprecipitación de Cromatina (ChIP) detectamos un VDRE en<br/>el promotor del VEGF donde el receptor de la vitamina D (VDR) se une tras el<br/>tratamiento con 1,25(OH)2D3.<br/>Luego planteamos un modelo distinto para comparar el efecto de la 1,25(OH)2D3<br/>y el 19-nor-1,25(OH)2D2 en el proceso de proliferación y de calcificación in vitro,<br/>ex vivo e in vivo en un modelo de ratas IRC. Observamos un incremento de la<br/>proliferación en las CMLV, los anillos de arteria aorta y en los animales tratados con<br/>1,25(OH)2D3 pero no en los tratamientos con 19-nor-1,25(OH)2D2. También<br/>determinamos el efecto de ambos tratamientos en la presión arterial y ambos<br/>tratamientos incrementan la TAS de manera significativa, en cambio la 1,25(OH)2D3<br/>no aumenta la TAD de la misma manera que el 19-nor-1,25(OH)2D2. La presión del<br/>pulso incrementa significativamente en los animales tratados con 1,25(OH)2D3.<br/>Posteriormente, analizamos las diferencias en la calcificación en ratas tratadas<br/>con los dos compuestos y al analizar el calcio y fosfato del suero observamos un<br/>incremento significativo del calcio en los dos tratamientos. También determinamos<br/>la ratio media/lumen donde podemos observar un incremento significativo en las<br/>ratas tratadas con 1,25(OH)2D3. A continuación, estudiamos las áreas calcificadas<br/>de la arteria aorta y determinamos un claro incremento en las ratas tratadas con<br/>1,25(OH)2D3 que no es observado en las tratadas con 19-nor-1,25(OH)2D2.<br/>Finalmente, analizamos el proceso de calcificación in vitro en las CMLV y<br/>observamos un incremento claro del contenido de calcio en estas células después<br/>del tratamiento con 1,25(OH)2D3 que no fue observado en el tratamiento con 19-<br/>nor-1,25(OH)2D2. También observamos un incremento mayor en las células tratadas<br/>con 1,25(OH)2D3 de la expresión de RANKL, una citoquina esencial en el proceso<br/>de osteoclastogénesis, secretada por los osteoblastos (en nuestro caso probablemente<br/>por células parecidas a osteoblatos).<br/>Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que la 1,25(OH)2D3 estimula la<br/>proliferación mediante el factor de crecimiento VEGF y la calcificación de las CMLV.<br/>En cambio el 19-nor-1,25(OH)2D2v solamente presenta un leve efecto en la calcificación.
dc.descriptionAtherosclerosis is a complex process characterized by an increase in the wall<br/>thickness due to accumulation of cells and extracellular matrix between the<br/>endothelium and the smooth muscle cell wall. This process is accelerated in patients<br/>with chronic renal failure. In these patients, decreased sinthesis of 1,25-Dihydroxyvitamin<br/>D3 (1,25(OH)2D3) leads to secondary complications, like hyperparathyroidism, being<br/>treatment with 1,25(OH)2D3 a common practice. The effect of 1,25(OH)2D3 on vascular<br/>smooth muscle cells (VSMC) calcification has been widely studied, but the role of<br/>1,25(OH)2D3 on VSMC proliferation remains obscure.<br/>We have analyzed the effects of 1,25(OH)2D3 in the proliferation of VSMC. We<br/>found that 1,25(OH)2D3 induces a dose-dependent increase in VSMC proliferation<br/>in quiescent cells and in cells stimulated to grow. The effect of 1,25(OH)2D3 on<br/>VSMC proliferation is mediated by an increase of the expression of vascular endothelial<br/>growth factor (VEGF), since the inhibition of VEGF activity totally blunted the<br/>1,25(OH)2D3-induced VSMC proliferation. These results led us to study the promoter<br/>zone of VEGF gene. In this sequence we detected three putative sequences resembling<br/>vitamin D response elements (VDRE). Using chromatin immunoprecipitation (ChIP)<br/>analysis we determined one VDRE in VEGF promoter that binds to the vitamin D<br/>receptor (VDR) after treatment with 1,25(OH)2D3.<br/>Then, we aimed to study the effect of 1,25(OH)2D3 and 19-nor-1,25-(OH)2D2<br/>in VSMC proliferation and calcification in vitro, ex vivo and in vivo in a model of<br/>chronic renal failure (5/6 nephrectomy). We found an increase in proliferation in<br/>vitro, ex vivo in aortic rings incubated with 1,25(OH)2D3 and in animals treated with<br/>1,25(OH)2D3 for 8 weeks. Furthermore, 19-nor-1,25-(OH)2D2 treatment did not<br/>increase VSMC proliferation. We determined the effect of 1,25(OH)2D3 and 19-nor-<br/>1,25-(OH)2D2 in blood pressure. Both treatment increased SBP significantly. However<br/>19-nor-1,25-(OH)2D2 induced a significant increase in DBP which was not seen in<br/>the 1,25(OH)2D3 treated animals. The pulse pressure increased significantly with<br/>1,25(OH)2D3 treatment. Then, we analized calcium and phosphate serum levels in<br/>rats and we observed a significant elevation of serum calcium in both treatments.<br/>This elevation was not different between 1,25(OH)2D3 and 19-nor-1,25-(OH)2D2. The<br/>ratio media/lumen area increased significantly in the 1,25(OH)2D3-treated group.<br/>Finally, we studied the calcified areas and we noticed a clear increase of calcification<br/>in rats treated with 1,25(OH)2D3 compared with control and 19-nor-1,25-(OH)2D2<br/>1,25(OH)2D3 stimulated VSMC proliferation and calcification in vivo. In contrast, 19-<br/>nor-1,25-(OH)2D2 had a slight effect in proliferation process with no effect on<br/>calcification, despite the increases in plasma calcium observed in both groups.<br/>Finally, we evaluated the calcification proces in VSMC in vitro. Firstly, we<br/>determined calcium content in VSMC treated with 1,25(OH)2D3 or 19-nor-1,25-<br/>(OH)2D2 and we observed an increase of VSMC calcification only in cells treated<br/>wit 1,25(OH)2D3. Moreover, we analized different osteoblastic markers and we<br/>detected that RANKL expression incresased 5 fold in 1,25(OH)2D3 treatment.<br/>Therefore, this results suggest that 1,25(OH)2D3 stimulate vascular smooth muscle<br/>cells through VEGF mediated pathway. 1,25(OH)2D3 stimulate calcification process<br/>too. Analog of vitamin D, 19-nor-1,25-(OH)2D2 only present slight efect in VSMC<br/>calcification.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectCMLV
dc.subjectinsuficiència renal crónica
dc.subjectparet arterial
dc.subjectarteriosclerosis
dc.subjectBiologia Cel·lular i Medicina
dc.subject576
dc.titlePaper de la 1,25 dihidroxivitamina D3 extrarenal en l’arteriopatia urèmica. Efecte diferencial de l’analeg 19-nor-dihidroxivitamina D2
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record