Show simple item record

dc.contributorVila Rubio, María Nieves
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
dc.creatorOrduña López, José Luis
dc.date.accessioned2018-06-15T07:06:56Z
dc.date.available2018-06-15T07:06:56Z
dc.date.issued2002-07-26
dc.identifierL-1099-2003
dc.identifier8468835579
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0821103-125440
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63674
dc.descriptionL'elaboració d'aquesta tesi doctoral s'explica per l'apercebiment de la relació que s'ha establit, als últims anys, entre el llenguatge de la ciència i la tècnica i la llengua comuna, en bona mesura, pel protagonisme que ha adquirit la investigació científica a la societat occidental, en part reflectida als medis audiovisuals. Aquesta relació ha tingut la seva manifestació, a nivell lexicogràfic, en la inclusió de tecnicismes als diccionaris de llengua general.<br/><br/>En aquest context, el principal objectiu d'aquest treball es comprovar quina presència té un sector de la terminologia científica: la física, en aquests diccionaris, en especial, al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (DRAE), i quin és el seu tractament en quant a la forma i, sobre tot, al contingut, tractant de contemplar, a més, les diferències que es poguin donar respecte als diccionaris especialitzats. Tot això amb la finalitat de, partint del concepte de "diccionari de llengua general", fer una reflexió sobre la pertinença del tecnicismes en aquest tipus d'obres i justificar, en principi, un tractament lexicogràfic fora d'aquestes.<br/><br/>Pel que respecta a l'estructura de la tesi, aquesta ha estat dividida en tres parts. A la primera, s'intenta caracteritzar la terminologia científica, essencialment, des de els punts de vista sociocultural-pragmàtic (capítol 1) i conceptual-semàntic (capítol 2), en oposició al vocabulari común. A la segona part, el interès s'enfoca cap a la relació entre terminologia científica i diccionaris, tant en el nivell macroestructural como en el microestructural, analitzant el vocabulari de la Física localitzat al DRAE en quant a l'entrada (capítol 3), a la definició (capítol 4) i a d'altres informacions, principalment les marques diatècniques (capítol 5). Aquesta segona parte termina amb una revisió d'altres diccionaris generals, a fi de contar amb una base més amplia sobre la qual fonamentar les nostres posteriors conclusions, així com de dos diccionaris especialitzats, a fi d'observar possibles diferències (capítol 6). La tercera part consisteix en un apèndix composat pel Corpus d'entrades y acepcions de la Física al DRAE, entre d'altres informacions, així como per un capítol en què s'explica la seva elaboració, labor per la qual es va fer imprescindible la consulta tant d'obres de referència (diccionaris especialitzats, enciclopèdies) com d'especialistes.
dc.descriptionLa elaboración de esta tesis doctoral se explica por la percatación de la relación que se ha establecido, en los últimos años, entre el lenguaje científico-técnico y la lengua común, en buena medida, por el protagonismo que ha adquirido la investigación científica en la sociedad occidental, en parte reflejada en los medios audiovisuales. Dicha relación ha tenido su manifestación, a nivel lexicográfico, en la inclusión de tecnicismos en los diccionarios de lengua general.<br/><br/>En este contexto, el principal objetivo de este trabajo es comprobar qué presencia tiene un sector de la terminología científica: la física, en los estos diccionarios, en especial, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (DRAE), y cuál es su tratamiento en el plano formal y, sobre todo, en el conceptual, tratando de contemplar, además, las diferencias que puedan darse respecto a los diccionarios especializados. Todo ello con el fin de, a partir del concepto de "diccionario de lengua general", reflexionar acerca de la pertinencia de los tecnicismos en esta clase de obras y justificar, en principio, un tratamiento lexicográfico fuera de las mismas.<br/><br/>Por lo que respecta a la estructura de la tesis, esta ha sido dividida en tres partes. En la primera se intenta caracterizar la terminología científica, esencialmente, desde los puntos de vista sociocultural-pragmático (capítulo 1) y conceptual-semántico (capítulo 2), en oposición al vocabulario común. En la segunda parte, el interés se enfoca hacia la relación entre terminología científica y diccionarios, tanto en el plano macroestructural como en el microestructural, analizando el vocabulario de la Física localizado en el DRAE en el nivel de la entrada (capítulo 3), de la definición (capítulo 4) y de otras informaciones, principalmente las marcas diatécnicas (capítulo 5). Esta segunda parte termina con una revisión de otros diccionarios generales, a fin de contar con una base más amplia en que fundamentar nuestras posteriores conclusiones, así como de dos diccionarios especializados, a fin de observar posibles diferencias (capítulo 6). La tercera parte consiste en un apéndice compuesto por el Corpus de entradas y acepciones de la Física del DRAE, entre otras informaciones, así como por un capítulo en que se explica su elaboración, labor en que fue imprescindible la consulta tanto de obras de referencia (diccionarios especializados, enciclopedias) como de especialistas.
dc.descriptionThe writing of this doctoral thesis is due to the perception about the relation that has been established in the last years, between scientific and technical language and common language. To a great extent, this is because of the prominence acquired by scientific research in western society, which is partly reflected by audiovisual media. At a lexicographic level, the inclusion of technical terms into general language dictionaries proves this relation.<br/><br/> On the one hand, the chief aim of this work is to confirm which is the presence of a part of scientific terminology, the physical terminology, in some dictionaries, especially, the Diccionario de la Lengua Española by the Real Academia Española (DRAE). On the other hand, this work tries to confirm the terminology treatment from the formal perspective and, above all, from the conceptual perspective, moreover, it is intended to see the possible differences in opposition to specialized dictionaries. Taking into account the concept of "general language dictionary", this research aims to tackle the pertinence of the technical terms in this type of books and to justify, at a first stage, a lexicographic treatment out of them.<br/><br/> With regard to the thesis structure, it has been divided into three parts. In the first one, it is attempted to characterise scientific terminology, basically, from a sociocultural-pragmatic (chapter 1) and conceptual-semantic (chapter 2) points of view, in opposition to common vocabulary. In the second part, the interest is focused on the relation between scientific terminology and dictionaries, at a macrostructural and microstructural levels, by analysing the Physics vocabulary located at DRAE at an entry level (chapter 3), definition level (chapter 4) and other informations, particularly, the diatechnical marks (chapter 5). This second parte finishes with a review of other general dictionaries in order to have a widest base on which we can find our later conclusions, as well as two specialized dictionaries in order to observe possible differences (chapter 6). The third part is an appendix that consists of the Physics entries and senses Corpus at DRAE, among other informations. It also consists of an explanation about its preparation, which needed the use of reference books (specialized dictionaries, encyclopaedies) and counselling from experts.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectterminologia
dc.subjectdiccionaris
dc.subjectfísica
dc.subject567 Llengua Espanyola
dc.subject53
dc.subject8
dc.titleLos Términos de la física en los diccionarios generales y especializados
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record