Show simple item record

dc.contributorVaquer Aloy, Antoni
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament de Dret Privat
dc.creatorCosialls Ubach, Andrés Miguel
dc.date.accessioned2018-06-15T07:06:51Z
dc.date.available2018-06-15T07:06:51Z
dc.date.issued2009-05-06
dc.identifierL-1096-2010
dc.identifier9788469356937
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-0713110-195906
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8128
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63632
dc.descriptionAquest treball analitza, en primer lloc, l'evolució de la codificació civil<br/>espanyola i, especialment, el tractament del dret de propietat als diversos projectes de<br/>Codi, així com l'evolució doctrinal d'aquest dret. A continuació, s'ocupa d'examinar els<br/>orígens de la codificació rural, amb especial detall dels diversos projectes que la<br/>doctrina científica va aportar a aquest camp. L'autor dedica un interès especial al<br/>projecte de Codi Rural de Manuel Dánvila, que suposa el major esforç codificador de la<br/>matèria. Dánvila va realitzar dues versions del seu Codi Rural, una abans de l'aprovació<br/>del Codi Civil, i una altra, posterior a aquesta aprovació. Mentre que la primera es<br/>citada per la majoria d'autor que tracten del procés codificador, el segon projecte,<br/>adaptat al Codi Civil, passa incògnit als estudis doctrinals. El present treball s'encarrega<br/>de realitzar un anàlisis comparatiu entre aquestos dos projectes sobre el tractament del<br/>dret de propietat, així com l'avaluació dels diferents informes que es van aportar desde<br/>les Juntes Provincials.<br/>Posteriorment, es realitza un anàlisi de la incidència de la funció social a la<br/>propietat agrària mitjançant els diversos textos que la recullen: Constitució de la Segona<br/>República i Lleis de Conreu Forçós, l'obligació de conrear i les lleis franquistes o la<br/>nova definició de la funció social de la propietat agrària a la Llei de Reforma i<br/>Desenvolupament Agrari. Així mateix, s'analitza la seva transcendència a la Constitució<br/>i les lleis autonòmiques sobre reforma i política agrícola.<br/>Un breu capítol per presentar els fonaments de la Política Agrícola Comuna<br/>serveix per introduir el principal marc d'estudi: la propietat agrària especialíssima.<br/>D'aquesta manera, s'estudien els diferents objectes del dret de propietat agrària<br/>(l'explotació agrícola, la finca, els animals i els drets) i s'analitza la implicació de la<br/>PAC sobre aquestos.<br/>Una vegada delimitat l'objecte de la propietat agrària, s'examinen amb<br/>deteniment cadascuna de les facultats dominicals afectades per la regulació de la PAC i,<br/>en especial, de la condicionalitat vinculada al règim de pagament únic. L'estudi de cada<br/>facultat dominical típica ha estat subdividida en les seves diferents manifestacions. Així,<br/>trobem la llibertat d'elecció de l'ús sobre la cosa, la llibertat de transformar la finca o el<br/>deure de conrear-la. Es realitza un anàlisis acurat dels diferents aprofitaments del dret de<br/>propietat agrària afectats per la PAC (v. gr. caça, llenya, pastures o rostollars), així com<br/>d'altres facultats que estan afectades en menor mesura.<br/>En definitiva, el present treball pretén proporcionar un anàlisis sistemàtic de<br/>l'estatut de la propietat agrària sota una nova realitat jurídica com és la Política Agrícola<br/>Comuna.
dc.descriptionEste trabajo analiza, en primer lugar, la evolución de la codificación civil<br/>española y, especialmente, el tratamiento del derecho de propiedad en los diferentes<br/>proyectos de Código, así como la evolución doctrinal en el estudio de este derecho. A<br/>continuación, se ocupa de examinar los orígenes de la codificación rural, con especial<br/>detalle de los diferentes proyectos que la doctrina científica aportó a este campo. El<br/>autor dedica especial interés al proyecto de Código Rural de Manuel Dánvila, que<br/>supone el mayor esfuerzo codificador de la materia. Dánvila realizó dos versiones de su<br/>Código Rural, una antes de la aprobación del Código Civil, y otra, posterior a dicha<br/>aprobación. Mientras que la primera es citada por la mayoría de autores que tratan del<br/>proceso codificador, el segundo proyecto, adaptado al Código Civil, pasa incógnito en<br/>los estudios doctrinales. El presente trabajo se encarga de realizar un análisis<br/>comparativo entre estos dos proyectos sobre el tratamiento del derecho de propiedad, así<br/>como la evaluación de los diferentes informes que se aportaron desde Juntas<br/>Provinciales.<br/>Posteriormente, se realiza un análisis de la incidencia de la función social en la<br/>propiedad agraria a través de los distintos textos legales que la recogen: Constitución de<br/>la Segunda República y Leyes de Laboreo Forzoso, la obligación de cultivo y las leyes<br/>franquistas o la nueva definición de la función social de la propiedad agraria en la Ley<br/>de Reforma y Desarrollo Agrario. Asimismo, se analiza su trascendencia en la<br/>Constitución y las leyes autonómicas sobre reforma y política agraria.<br/>Un breve capítulo para sentar las bases sobre la Política Agrícola Común servirá<br/>para introducir el principal marco de estudio: la propiedad agraria especialísima. De esta<br/>manera, se estudian los diferentes objetos del derecho de propiedad agraria (la<br/>explotación agrícola, la finca, los animales y los derechos) para analizar la implicación<br/>de la PAC sobre los mismos.<br/>Una vez delimitado el objeto de la propiedad agraria, se examinan con<br/>profundidad cada una de las facultades dominicales afectadas por la regulación de la<br/>PAC y, en especial, de la condicionalidad vinculada al régimen de pago único. Cada una<br/>de las facultades dominicales típicas ha sido subdividida en sus diferentes<br/>manifestaciones. Así, encontramos la libertad de elección del uso sobre la cosa, la<br/>libertad de transformar la finca o el deber de cultivar. Se realiza un análisis detenido de<br/>los diferentes aprovechamientos del derecho de propiedad afectados por la PAC (v. gr.<br/>caza, leñas, pastos o rastrojeras), así como de otras facultades que vienen afectadas en<br/>menor medida.<br/>En definitiva, el presente trabajo pretende proporcionar un análisis sistemático<br/>del estatuto de la propiedad agraria bajo una nueva realidad jurídica como la Política<br/>Agrícola Común.
dc.descriptionThe author examines the process of the codification in Spain and, especially, the<br/>treatment of property rights in the various Drafts, as well as the doctrinal developments<br/>concerning the right of ownership. In particular, the author focuses on of Rural<br/>codification and analizes the different drafts elaborated by the scientific literature.<br/>Special attention receives Rural Code drafted by Dánvila which was the most perfect<br/>attempt to codify the issue. Danvila wrote two versons of his Rural Code, before the<br/>enactment of the Civil Code, and another one after it was approved. While the former is<br/>cited by most authors that deal with codification process, the second draft, adapted to<br/>the Civil Code, has not been examined by scholar doctrine. The author carries out a<br/>comparative analysis of the treatment of property rights in these two projects, and<br/>evaluates the reports that were prepared by several Provincial Boards.<br/>Subsequently, the author analyzes the incidence of social function in land<br/>ownership. The following legislation is considered: the Constitution of the Second<br/>Republic and Forced Tilling Laws, the obligation of cultivation during General Franco's<br/>dictatorship or the new definition of the social function of agricultural property in the<br/>Law on Agrarian Reform and Development. Also, he discusses its significance in the<br/>Constitution and in the regional laws on land reform and agricultural policy.<br/>A brief chapter to lay down foundations on the Common Agricultural Policy<br/>serves as introduction to the main aim of the PhD. Thesis: the very special agricultural<br/>property (propiedad agraria especialísima). In this way, the author examines the object<br/>of property right (farm, farm animals and entitlements) and discusses the implication of<br/>the CAP on them.<br/>After defining the object of agricultural property, the author analyses the<br/>owner's powers affected by the CAP legislation and, in particular, of cross-compliance<br/>of the Single Payment Scheme. Each power is subdivided into its various conections.<br/>Thus, we find freedom of choice for use of the thing, freedom to transform the land or<br/>the duty to cultivate. A thorough analysis of the different uses of property rights<br/>affected by the CAP (eg. hunting, pasture, firewood, or stubble) is carried out, as well as<br/>of the other powers that are affected to a lesser extent.<br/>In conclusion, the PhD Thesis aims at providing a systematic analysis of the<br/>status of agricultural property under the new legal reality enshrined in the Common<br/>Agricultural Policy.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectpolítica agrària|
dc.subjectdret i legislació
dc.subjecttinença de la terra
dc.subjectEspanya
dc.subjectdret agrari
dc.subjectDret Civil
dc.subject34
dc.subject349
dc.titleRégimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record