Show simple item record

dc.contributorCollazos Ordóñez, César A.
dc.contributorLorés Vidal, Jesús
dc.contributorUniversitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
dc.creatorSendín Veloso, Montserrat
dc.date.accessioned2018-06-15T07:06:50Z
dc.date.available2018-06-15T07:06:50Z
dc.date.issued2007-11-30
dc.identifierL-93-2009
dc.identifier9788469181171
dc.identifierhttp://www.tdx.cat/TDX-1027108-162411
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10803/8121
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/63625
dc.descriptionEn una societat clarament influenciada per les noves tecnologies, els nous avaneços<br/>en computació mòbil han suposat un canvi trepidant en els hàbits d'interacció amb els<br/>sistemes i d'accions a una informació omnipresent. Qualsevol entorn pot devenir un escenari<br/>potencial per a la realització de tasques interactives, i fins i tot en col·laboració amb altres<br/>usuaris, sense renunciar a la mobilitat. Paral·lelament, les aplicacions tendeixen a oferir un<br/>suport col·laboratiu, ja sigui per motius socials o de productivitat. Avui en dia la ubiqüitat<br/>de la interacció és un fet plausible.<br/>Aquest escenari introdueix la necessitat d'aportar solucions software que incloguin el<br/>factor de diversitat en el context d'ús. Encara que les tècniques desenvolupades fins ara<br/>en la disciplina de la Interacció Persona Ordinador proporcionen una base sòlida, aquest<br/>tipus d'aspectes no han estat coberts de manera plenament satisfactòria. Es requereixen<br/>suports fexibles, exhaustiu i sistemàtics per al disseny i execució d'interfases d'usuari ca-<br/>paces d'adaptar-se a les diverses situacions que poden sorgir durant el procés d'interacció.<br/>Precisament aquesta flexibilitat per suportar variacions de diferent índole en el context<br/>d'ús sense descuidar la usabilitat defineix el concepte de plasticitat de la interface d'usuari.<br/>En l'estudi d'aquesta problemàtica es perfilen dos problemes diferenciats: (a)<br/>l'increment de la complexitat en el disseny d'aquest tipus d'interfases; i (b) una crei-<br/>xent demanda d'adaptació dinàmica i evolutiva. En aquest treball es proposa l'estudi<br/>per separat d'aquests dos reptes, caracteritzats a través de dos sub-conceptes de plasti-<br/>citat denominats respectivament plasticitat explícita i plasticitat implícita. L'enfocament<br/>basat en aquesta divisió, el qual delimita l'espai de solució del problema, rep el nom de<br/>Visió Dicotòmica de Plasticitat", i és el que fonamenta aquest treball.<br/>La visió dicotòmica combina dos motors de natura diferent que s'emmarquen en els<br/>dos costats oposats d'una arquitectura client-servidor. Seguint la mateixa terminologia,<br/>aquests motors s'anomenen respectivament Motor de Plasticitat Explícita, que ofereix su-<br/>port en el disseny i desenvolupament d'interfases d'usuari plàstiques i sensibles al grup,<br/>així com per al manteniment d'un coneixement compartit; i Motor de Plasticitat Implícita,<br/>capaç de detectar l'entorn i reaccionar adequadament davant un conjunt preestablert de<br/>circumstàncies, entre les que s'inclouen les relatives al treball en grup. La incorporació de<br/>les circumstàncies de grup en la caracterització del context d'ús i en el procés de plasticitat<br/>resulta innovadora i obre un camí de solució conjunta per la plasticitat i els problemes<br/>intrínsecs als escenaris col·laboratius.
dc.descriptionEn una sociedad claramente influenciada por las nuevas tecnologías, los nuevos avances<br/>en computación móvil han supuesto un cambio trepidante en los hábitos de interacción con<br/>los sistemas y de acceso a una información omnipresente. Cualquier entorno puede devenir<br/>un escenario potencial para la realización de tareas interactivas, inclusive en colaboración<br/>con otros usuarios, sin renunciar a la movilidad. Paralelamente, las aplicaciones tienden a<br/>ofrecer un soporte colaborativo, ya sea por motivos sociales o de productividad. Hoy en<br/>difusa la ubicuidad de la interacción es un hecho plausible.<br/>Este escenario introduce la necesidad de aportar soluciones software que incluyan el<br/>factor de diversidad en el contexto de uso. Aunque las técnicas desarrolladas hasta ahora<br/>en la disciplina de la Interacción Persona Ordenador proporcionan una base sólida, este<br/>tipo de aspectos no han sido cubiertos de manera plenamente satisfactoria. Se requieren<br/>soportes flexibles, exhaustivos y sistemáticos para el diseño y ejecución de interfaces de<br/>usuario capaces de adaptarse a las diversas situaciones que pueden surgir durante el proceso<br/>de interacción. Precisamente esa flexibilidad para soportar variaciones de distinta índole<br/>en el contexto de uso sin descuidar la usabilidad define el concepto de plasticidad de la<br/>interfaz de usuario.<br/>En el estudio de esta problemática se perfilan dos problemas diferenciados: (a) el in-<br/>cremento de la complejidad en el diseño de este tipo de interfaces; y (b) una creciente<br/>demanda de adaptación dinámica y evolutiva. En este trabajo se propone el estudio por<br/>separado de estos dos retos, caracterizados a través de dos sub-conceptos de plasticidad de-<br/>nominados respectivamente plasticidad explícita y plasticidad implícita. El enfoque basado<br/>en esta división, el cual delimita el espacio de solución del problema, recibe el nombre de<br/>Visión Dicotómica de Plasticidad", y es el que fundamenta este trabajo.<br/>La visión dicotómica combina dos motores de naturaleza distinta que se enmarcan en<br/>los lados opuestos de una arquitectura cliente-servidor. Siguiendo la misma terminología,<br/>estos motores se denominan respectivamente Motor de Plasticidad Explícita, que ofrece<br/>soporte en el diseño y desarrollo de interfaces de usuario plásticas y sensibles al grupo,<br/>así como para el mantenimiento de un conocimiento compartido; y Motor de Plasticidad<br/>Implícita, capaz de detectar el entorno y reaccionar adecuadamente ante un conjunto<br/>preestablecido de circunstancias, entre las que se incluyen las relativas al trabajo en grupo.<br/>La incorporación de las condiciones de grupo en la caracterización del contexto de uso y en<br/>el proceso de plasticidad resulta innovadora y abre un camino de solución conjunta para<br/>la plasticidad y los problemas intrínsecos a los escenarios colaborativos.
dc.descriptionIn a society clearly infuenced by new technologies, new advances in mobile computing<br/>have supposed a tremendous change in the habits of interaction with systems and access<br/>to an information that is undergoing omnipresent. For one thing, any environment can<br/>become a potential scenario for carrying out interactive tasks, even in collaboration with<br/>other users, and without renouncing mobility. Furthermore, applications tend to other col-<br/>laborative features, either for social or performance reasons. Today, ubiquity in interaction<br/>is a laudable fact.<br/>This scenario introduces the need for contributing software solutions that tackle the<br/>diversity factor in the context of use. Although the techniques developed up to now in the<br/>Human-Computer Interaction discipline provide a solid foundation, these aspects have not<br/>been covered in an altogether satisfactory way. A flexible, comprehensive and systematic<br/>support for the design and execution of user interfaces able to adapt themselves to the<br/>situations likely to arise during interaction is required. It is precisely this flexibility to<br/>support diferent types of variations in the context of use without neglecting usability that<br/>defines the plasticity of the user interface concept.<br/>In the study of this issue, two well-defined problems appear: (a) the increasing com-<br/>plexity in the design of these kinds of interfaces; and (b) an increasing demand for dynamic<br/>and evolving adaptation. This work proposes the separate study of these two challenges,<br/>which are characterized by means of two sub-concepts of plasticity called explicit plasticity<br/>and implicit plasticity respectively. The approach based on this division, which delimits<br/>the problem solution space, receives the name of Dichotomic View of Plasticity", and it<br/>lays the foundations of this work.<br/>The dichotomic view combines two diferent types of engines that are located on the<br/>opposite sides of a client-server architecture. Following the same terminology, these engines<br/>are called respectively Explicit Plasticity Engine, which users support to both the design<br/>and development of plastic and group-aware user interfaces and the maintenance of shared-<br/>knowledge; and Implicit Plasticity Engine, which is able to detect the environment and<br/>react appropriately under a pre-established set of circumstances, among them those related<br/>to the work in group. The inclusion of the group conditions in the context of use and the<br/>plasticity process turns out to be innovative and it opens a way of dealing with plasticity<br/>and the problems intrinsic to collaborative scenarios in a combined manner.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversitat de Lleida
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectplasticitat explícita i plasticitat implícita
dc.subjectusabilitat
dc.subjectsoftware
dc.subjectcomputació mòbil
dc.subjectinteracció
dc.subjectLlenguatges i Sistemes Informàtics
dc.subject004
dc.titleInfraestructura Software de soporte al desarrollo de interfaces de usuario plásticas bajo una visión dicotómica
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record