Show simple item record

dc.contributorAlbajes Garcia, Ramon
dc.contributorUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.contributor.authorPlanas de Martí, Santiago
dc.date.accessioned2016-02-15T13:25:39Z
dc.date.available2016-02-15T13:25:39Z
dc.date.issued1990-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/55714
dc.description.abstractEl estudio ha sido realizado en la región frutícola de Lleida (Catalunya), noreste de España, dedicada especialmente al cultivo intensivo de fruta de pepita (peral y manzano) y de hueso (melocotonero). Se trata de una zona extensa, innovadora y de larga experiencia frutícola. El trabajo comprende 40 ensayos ejecutados en plantaciones comerciales de perales y manza-nos, formadas en palmeta regular. El objetivo principal es valorar la influencia del volumen de caldo pulverizado y la dosis unitaria (i.a./ha) sobre la eficacia del tratamiento. Los tratamientos han sido realizados mediante pulverizadores con asistencia de aire, equipados con boquillas cónicas en el caso de aplicaciones a 1600 y 400 L/ha y con cabezales rotativos (Micron X-1) para 100 L/ha. Adicionalmente se estudia el comportamiento del ventilador y su influencia sobre la calidad de la aplicación. Se ha recurrido al análisis cuantitativo de la deposición de producto fitosanitario sobre el obje-tivo a tratar, mediante oxicloruro de cobre empleado como trazador, y a la determinación de la eficacia biocida (Abbott y Henderson-Tilton). El análisis estadístico de los resultados permite concluir que los tratamientos a 1600 y 400 L/ha consiguen resultados similares, incluso en el control de plagas de especial dificultad como Pa-nonichus ulmi y Psilla pyri. Sin embargo, los tratamientos a 100 L/ha son descartables puesto que reducen notablemente la deposición de producto sobre el objetivo a proteger. En el control de P. pyri, los tratamientos a dosis reducida (-25%) son tan eficaces como los rea-lizados a plena dosis. Sin embargo, en el control de P. ulmi, la eficacia se ve disminuida si se reduce la dosis. En general, la uniformidad de deposición es superior en las plantaciones de peral que en las de manzano debido a la mayor resistencia ejercida por la masa foliar de dicha especie. El ventilador (dirección y velocidad del flujo de aire) determina claramente la uniformidad de las deposiciones, las pérdidas al suelo y la deriva. Por otra parte, el ventilador de flujo axial presenta mejores resultados frente al ventilador de flujo radial (centrífugo). Finalmente, al objeto de limitar las pérdidas y reducir la cantidad de producto a aplicar, se propone optimizar el flujo aire/gotas para y adaptar la dosis a la dimensión de la vegetación a tratar.ca_ES
dc.description.abstractL’estudi ha estat realitzat a la regió fructícola de Lleida (Catalunya), nord-est d’Espanya, dedi-cada especialment al cultiu intensiu de fruita de llavor (perera i pomera) y de pinyol (presseguer). Es tracta d’una zona extensa, innovadora y de llarga experiència fructícola. El treball inclou 40 assaigs en plantacions comercials de perera i pomera, formades en palmeta regular. L’objectiu principal és valorar la influència del volum de caldo polvoritzat i la dosi uni-tària (i.a./ha) sobre la eficàcia del tractament. Els tractaments han estat realitzats mitjançant polvoritzadors amb assistència d’aire, equipats amb broquets cònics pel cas d’aplicacions a 1600 y 400 L/ha y amb capçals rotatius (Micron X-1) per 100 L/ha. Addicionalment s’estudia el comportament del ventilador i la seva influencia sobre la qualitat de l’aplicació. S’ha recorregut a l’anàlisi quantitatiu de la deposició de producte fitosanitari sobre l’objectiu a tractar, utilitzant oxiclorur de coure com traçador, y a la determinació de l’eficàcia biocida (Abbot & Henderson-Tilton). L’anàlisi estadístic dels resultats permet concloure que els tractaments a 1600 y 400 L/ha as-soleixen resultats similars, àdhuc en el control de plagues d’especial dificultat com Panonichus ulmi y Psilla pyri. Tanmateix, els tractaments a 100 L/ha son rebutjables atès que redueixen notablement la deposició de producte sobre l’objectiu a protegir. En el control de P. Pyri, els tractaments a dosi reduïda (-25%) son tan eficaços com els realitzats a plena dosi. Tanmateix, en el control de P. ulmi, l’eficàcia disminueix si es redueix la dosi. En general, la uniformitat de deposició és superior a les plantacions de perera que a les de pomera a conseqüència de la major resistència exercida per la massa foliar d’aquesta espècie. El ventilador (direcció i velocitat del flux d’aire) determina clarament la uniformitat de les deposicions, les pèrdues al sòl i la deriva. D’altra banda, el ventilador de flux axial proporciona millors resultats que el ventilador de flux radial (centrífug). Finalment, per tal de limitar les pèrdues i reduir la quantitat de producte a aplicar, es proposa optimitzar el flux aire/gotes y adaptar la dosis a la dimensió de la massa foliar a tractar.ca_ES
dc.description.abstractThis study has been carried out in the fruit region of Lleida (Catalunya), in the NE of Spain. The land is mainly devoted to the intensive growing of pome fruits (pear and apple) and stone fruits (peaches). This region is relevant, from the point of view of the dimension, innovative aptitude and the long experience in fruit production. The work comprises up to 40 trials carried out in commercial pear and apple orchards conducted in uniform trellis. The principal aim is to assess the influence of the spraying volume rate and the pesticide dose (i.a./ha) on the efficacy of the treatment. The treatments have been carried out by means of air-assisted sprayers with conic nozzles for the applications at 1600 and 400 L/ha and with rotary atomizers (Micron X-1) for 100 L/ha. Moreover, the fan characteristics and their influence on the application quality are studied. For these purposes the on-target product deposition has been analyzed, using cupper oxychloride as a tracer, and the biocide efficacy has been assessed (Abbott y Henderson-Tilton). The statistical analysis of the results allows conclude that when spraying 1600 or 400 L/ha the results are equivalent, also for the control of pests with a special difficulty as Panonichus ulmi and Psilla pyri. However, the applications aren’t acceptable when spraying 100 L/ha because the on-target depositions are strongly reduced. For the control of P. pyri, the treatments at reduced dose (-25%) and full dose have similar efficacy. However, when controlling P. ulmi, the efficacy diminishes if the dose is reduced. Usually, the depositions evenness is higher on pear orchards than apple orchards because the greater resistance of the canopies of this fruit crop. The fan performances (direction and velocity of the air flow) determine the deposition evenness, the losses to the soil and the drift. Fur-thermore, axial fans are more advantageous in relation to the radial fans (centrifugal). Finally, in order to mitigate the losses and reduce the amount of pesticide to be applied, opti-mizing the air/droplets flow and adapting the dose to the leaf density are suggested.ca_ES
dc.format.extent241ca_ES
dc.language.isospaca_ES
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunyaca_ES
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.ca_ES
dc.subjectPlaguicidasca_ES
dc.subjectPulverizaciónca_ES
dc.subjectVolumen de caldoca_ES
dc.subjectDosisca_ES
dc.subject.otherPlaguicides -- Aplicacióca_ES
dc.subject.otherPolvorització (Agricultura)ca_ES
dc.subject.otherArbres fruitersca_ES
dc.titleOptimización de los tratamientos fitosanitarios en plantaciones frutalesca_ES
dc.typedoctoralThesisca_ES
dc.identifier.idgrec000739
dc.type.versionpublishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record