El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia:

cc-by-nc-sa (c) Centre Dolors Pierad’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones ; els autors, 2013
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe comocc-by-nc-sa (c) Centre Dolors Pierad’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones ; els autors, 2013