Show simple item record

dc.contributor.authorSió Torres, Jaume
dc.contributor.authorSerra, Joan
dc.contributor.authorTeixidor, Narcís
dc.contributor.authorBoixadera Llobet, Jaume
dc.date.accessioned2011-08-02T09:07:52Z
dc.date.available2011-08-02T09:07:52Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1135-2108
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/41577
dc.description.abstractEs va realitzar una sèrie d'assaigs d'adobat nitrogenat en diferents comarques de la Catalunya interior. En el conjunt d'aquests assaigs es varen comprovar tres mètodes diferents que es va considerar que eren prometedors per tal de millorar la fertilització nitrogenada. Els mètodes assajats eren el mètode del balanç de nitrogen, el del nitrogen mineral i el del contingut de nitrats al suc de la base de les tiges (CNSBT). Els sòls on es van realitzar els assaigs no presentaven cap limitació especial per al cultiu del blat i eren profunds, ben drenats, no salins i de textura mitjana; l'única excepció era un assaig sobre sòl moderadament profund. Per tant, i també pel que fa a la fertilitat química, els sòls s'han de considerar d'un potencial productiu mitjàalt. El mètode del balanç de nitrogen s'ha mostrat com a molt prometedor de cara a definir si cal la magnitud de l'adobat de cobertora per a les condicions estudiades. El mètode de nitrogen mineral també ha estat efectiu en aquest sentit, mentre que el del CNSBT s'ha revelat com a no aplicable en les condicions assajades, on en molts casos l'aigua és també factor limitant. Al llarg dels assaigs s'han identificat un seguit de factors que impedeixen ajustar la fertilitat nitrogenada. Entre aquests cal esmentar la mala estimació de la producció objectiu, la dificultat de predir el N disponible a partir dels adobs orgànics, dificultats de mostreig pel nitrogen nítric i l'efecte crític que té l'erràtica disponibilitat d'aigua que complica molt l'estratègia de fertilització nitrogenada a adoptar.ca_ES
dc.description.abstractSe realizó una serie de ensayos de abonado nitrogenado en diferentes comarcas de la Cataluña interior. En elconjunto de estos ensayos se comprobaron tres métodos diferentes que se consideró eran prometedores para la mejora de la fertilización nitrogenada. Los métodos ensayados eran el método del balance de nitrógeno, el del nitrógeno mineral y el del contenido de nitratos en el jugo de la base de los tallos (CNSBT). Los suelos donde se realizaron los ensayos no presentaban ninguna limitación especial para el cultivo del trigo y eran profundos, bien drenados, no salinos y de textura mediana; la única excepción era un ensayo sobre suelo moderadamente profundo. Por lo tanto, también por lo que respecta a su fertilidad química, los suelos deben considerarse de un potencial productivo mediano- alto. El método del balance de nitrógeno se ha mostrado como muy prometedor de cara a definir si hace falta la magnitud del abonado de cobertera para las condiciones estudiadas. El método de nitrógeno mineral también ha sido efectivo en este sentido, mientras que el del CNSBT se ha revelado como no aplicable en las condiciones ensayadas donde en muchos casos el agua es también un factor limitante. A lo largo de los ensayos se han identificado una serie de factores que impiden ajustar la fertilidad nitrogenada. Entre estos es preciso citar la mala estimación de la producción objetivo, la dificultad de predecir el N disponible a partir de los abonos orgánicos, dificultades de muestreo para el nitrógeno nítrico y el efecto crítico que tiene la errática disponibilidad de agua que complica mucho la estrategia de fertilización nitrogenada a adoptar.ca_ES
dc.description.abstractSeveral field experiments on nitrogen fertilisation for wheat under rainfed conditions were carried out at different sites within central Catalonia. Three different methods that are considered interesting for the improvement nitrogen fertilisation practices were tested. These were the nitrogen balance method, the mineral nitrogen method and the nitrate content at the base of the stem method (CNSBT). All the experiments were conducted on deep, well drained, non-saline and medium-textured soils and there was no limited for wheat crop development, with the only exception of one of the trials that was carried out on a moderately deep soil. So, these soils can be considered as having a medium-high production potential. This is also true from the point of view of chemical fertility. Under the conditons studied the nitrogen balance method has shown to be very powerful, on the studied conditions, for determining fertiliser needs. The mineral nitrogen method was also very effective for this purpose. On the other hand the CNSBT method was not useful on the sites studied, where rain-fall is usually a limiting factor for crop growth. Several factors which do not allow an adequate adjustment of nitrogen fertilisation, were identified. These were a poor estimation of the objective yield, the difficulty for predicting the available nitrogen from organic fertilisers, the difficulty of soil sampling for nitrate determination and the bottleneck for nitrogen fertilisation strategy that random distribution on time of water availability represents.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitució Catalana d’Estudis Agrarisca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://revistes.iec.cat/index.php/DA/article/view/479ca_ES
dc.relation.ispartofDossiers agraris, 1999, vol. 5: Problemes moderns en l'ús del sòls : nitrats, p. 73-87ca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd, (c) Sió et al., 1999ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caca_ES
dc.subjectBlatca_ES
dc.subjectOrdica_ES
dc.subjectAdobat nitrogenatca_ES
dc.subjectCàlcul dosica_ES
dc.subject.otherCereals -- Conreuca_ES
dc.subject.otherNitrificacióca_ES
dc.subject.otherConreus de secà -- Lleida (Província)ca_ES
dc.titleDesenvolupament d'una tecnologia per a la millora de les recomanacions en la fertilització nitrogenada dels cereals d'hivern. (I) Cereals d'hivern a la Catalunya interiorca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.identifier.idgrec007578
dc.type.versionpublishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsopen access


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd, (c) Sió et al., 1999
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd, (c) Sió et al., 1999