Sintagma: revista de lingüística

Permanent URI for this community

Sintagma: revista de lingüística (ISSN 0214-9141) va néixer l'any 1989 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i publica treballs de diferents vessants i metodologies dins la lïngüística, tant teòrica com aplicada, tant diacrònica com sincrònica. Així mateix, la temàtica és totalment àmplia i inclou els diferents àmbits i disciplines dins la lingüística: fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica, pragmàtica, sociolingüística, etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística, ensenyament i aprenentatge de llengües, etc.

Browse