Any: 2007 Vol.: 19

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Open Access
  Teoría genésica de las estructuras sintácticas
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2007) Garcerán Infantes, Erundina
  El present treball, sense pretendre ser un estudi acabat de totes les estructures sintàctiques de la llengua, intenta oferir una explicació profunda i convincent dels fonaments i les causes que originen aquestes estructures, a fi d’obtenir una teoria metodològica i fiable per a l’estudi de la llengua. La investigació s’inscriu en el marc teòric de la gramàtica generativa, en el seu barrer i més complet estadi, el Programa Minimista. Ens recolzem esencialment en la teoria dels trets de la sintaxi generativa, i que, en síntesi, propasa que qualsevol element lingüístic es caracteritza per un conjunt de trets gramaticals. Partint de la hipótesis de l’existència d’una equivalència entre les condicions de les estructures projectades i les dels trets del nucli projector, arribem a definir els trets intrínsecs pertinents per a l’expansió de les estructures sintàctiques, i el procés de projecció d’aquestes.
 • Item
  Open Access
  En torno a la elección de los tiempos pasados aorísticos en catalán/valenciano por hablantes bilingües
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2007) Kempas, Ilpo; López Samaniego, Anna
  L’article tracta de l’elecció dels temps de passat aorístics (he cantat; cantí; vaig cantar) en català/valencià per part de dos grups de parlants bilingües, de llengua materna catalana/valenciana o espanyola. Les dades es van obtenir mitjançant proves d’evocació, realitzades entre un total de 109 informants originaris de Catalunya i Castelló (València). Els resultats demostren que els catalanoparlants es corresponen amb la norma tal com la presenten les diferents gramàtiques de la llengua, mentre que els castellanoparlants presenten una major variació. No obstant això, tenint en compte les grans diferències existents entre l’espanyol i el català pel que fa a l’ús dels temps de passat, les divergències envers la norma han de considerar-se com a relativament escasses. Es donen més sovint entre els castellanoparlants de València que entre els de Catalunya. Els resultats suggereixen que els castellanoparlants valencians tendeixen a fer servir més el perfet simple (cantí) —’ús del qual, en el llenguatge oral, es troba limitat a algunes localitats del domini lingüístic catalano-valencià-balear— quan augmenta la distància temporal entre el moment de l’enunciació i l’esdeveniment, la qual cosa s’explica per la influència de l’espanyol.
 • Item
  Open Access
  Una aproximación a la importancia de la elección lingüística en la configuración de la identidad hispánica en los Estados Unidos
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2007) Jackson, Alana
  En el món globalitzat actual, s’ha incrementat en gran mesura el contacte intercultural i la migració entre països. En conseqüència, la comunicació entre grups diversos que comparteixen un mateix espai es d’una gran importància. Aquest article ofereix una visió de la connexió entre cultura i llenguatge en la societat, amb una atenció especial en els grups multilingües, i més específicament, aquelles comunitats bilingües anglès-espanyol que són objecte de generalitzacions i marginalització per part dels individus de la cultura dominant. La revisió dels estudis realitzats fins al moment ens porta a apreciar el lligam entre llengua i identitat, mostrant que els grups bilingües utilitzen aquesta condició, i particularment l’alternança de codi, per tal de diferenciar-se del grup dominant. Així mateix, també apliquen la mateixa estratègia per distingir-se de les comunitats monolingües de parla hispana, amb les quals no s’identifiquen, potser com a resposta a la generalització que la societat americana fa de tots els grups de parlants d’espanyol, normalment reduïts a la categoria ‘latino’. Les identitats són fluïdes, i en molts casos contenen elements de cultures diverses. Per això és important contemplar els diferents components que conformen la identitat, incloent-hi, a més a més del llenguatge, altres aspectes com són el gènere, l’etnicitat, la situació sòcio-econòmica, i com tots aquests varien entre els diferents grups.
 • Item
  Open Access
  El curso superior de sintaxis española de Samuel Gili Gaya: un enfoque transversal
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2007) Martínez Oronich, Olalla
  El Curso superior de sintaxis española (1961), de Samuel Gili Gaya, és un diàfan exemple de la riquesa cultural que es generà a partir de la renovació científica que promogué el Centro de Estudios Históricos (1909). L’obra de Gili Gaya és deutora d’aquesta renovació, i així ho demostra la perspectiva amb què aquest autor estudià alguns aspectes de la llengua, com la definició d’oració, la concordança, els connectors, etc. El seu enfocament transversal i no subjecte a les limitacions de cap doctrina científica li permeté aportar una descripció de la llengua real. Aquest mateix objectiu ofereix, ja d’entrada, una novetat. A més a més, el mateix autor afirmà que la seva obra persegueix objectius didàctics. Tot això explica que, de vegades, tingui en compte factors tan poc considerats en aquell moment a Espanya com el context comunicatiu, els papers de l’emissor i el receptor, la intenció comunicativa, les varietats diastràtiques i diatòpiques, etc. Aquest article pretén demostrar a partir de les fonts implícites i explícites i de la base epistemològica d’aquesta obra que es tracta d’una de les aportacions gramaticals espanyoles del segle XX més innovadores considerant el context històric i cultural en el qual es publicà.
 • Item
  Open Access
  L'aula d'acollida com a espai per a l'aprenentatge lingüístic: la perspectiva del professorat
  (Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2007) Espelt, Laura
  El present article pretén donar a conèixer la tasca de les professores de l’aula d’acollida des del seu punt de vista. L’aula d’acollida és una realitat relativament nova a Catalunya que s’ha implementat amb rapidesa al sistema educatiu. Per aquests motius és interessant saber com el professorat gestiona la comunicació dins d’aquestes aules multiculturals i valorar la seva utilitat per als alumnes. A partir de la realització d’entrevistes amb profunditat a tres professores d’un Institut d’Educació Secundaria (IES) de Lleida s’ha fet una reflexió de la situació de l’aula d’acollida segons les seves experiències. En aquest article s’emfasitza el fet que les professores entrevistades tenen diferents perfils professionals dins de l’educació, per la qual cosa cada una d’elles aporta coneixements específics que poden ser de més o menys ajuda als alumnes al·lòctons.