El Grup té dues àrees d'interès: l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son i les infeccions respiratòries. El primer Grup estudia la patogènia de les complicacions cardiovasculars associades als trastorns respiratoris i també la relació d'aquests darrers amb els dèficits cognitius. També en l'àmbit clínic-epidemiològic avalua noves indicacions terapèutiques i participa en l'avaluació d'equips diagnòstics. El segon Grup estudia les malalties infeccioses respiratòries, en especial els procediments diagnòstics, factors pronòstics i tractament de la pneumònia adquirida en la comunitat, així com les infeccions associades als pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica.. [Més informació].

Recent Submissions