El model de treball es basa en el estudi molecular, genètic i cel.lular d'algunes vies de senyalització que participen en la resposta cel.lular en front a l'estrés oxidatiu en el model eucariota Saccharomyces cerevisiae. Concretament, el grup s'interessa en dos línies convergents, una es fonamenta en la participació dels elements de la via d'integritat cel.lular o via Pkc1 en la resposta adaptativa en front a l'estrés oxidatiu i, l'altra, neix d'un model d'estrés oxidatiu endògen en el qual dos glutaredoxines nuclears intervenen en la regulació de la homeòstasi del ferro i en la regulació funcional de la via d'integritat cel.lular. [Més informació].

Recent Submissions